Nummõr' 195
Joulukuu 1. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hindä tettüisi rahvarõividõga Umma Pitto
 • Uudissõ
   
 • Hurda kodotalo sai vahtsõ vällänägemise
 •  
 • Kanepi segäkuur om 125aastanõ
 •  
 • Tarton kõnõldas Lõuna-Eesti kogokunnast ja luudusõst
 •  
 • Kõivu Madissõ loomingu päiv Tal’nan
 • Elo
   
 • Jutu periselost lämmistäse hinge
 •  
 • Ellu jääse nuu keele, midä noorõ inemise tahtva kõnõlda
 • Uma Lehe
  suur jutuvõistlus
  2009
   
 • Uma Lehe rekord-jutuvõistlus: 147 võistlusjuttu 50 kirotaja käest!
 •  
 • Jutuvõistlusõ parõmba jutu
 •  
 • Kalkuna Mati: ma piaaigu nigu eläsi tuu Saimaga kuun
 •  
 • Juhtkiri: Jutuvõistlus om üts jago kultuuriluust
 • Ruitlase jutt
  Üts küsümüs
  Perämäne külg
   
   
  Kalkuna Mati: ma piaaigu nigu eläsi tuu Saimaga kuun
    
   
  Kalkuna Mati ja vanaesä kell. 
    
  Rõugõ valla Haki külä mehe Kalkuna Mati (68) jutt «Saima» oll’ timahavadsõ Uma Lehe jutuvõistlusõ kõgõ parõmb tõsinõ jutt ja «Kilk vai Viruskikas vai miinikõllanõ» þürii käest kõgõ inämb punktõ saanu nal’ajutt. Uma Lehe kuvvõst jutuvõistlusõst viiel üten löönü Mati ütles, et võtsõ jupp aigu huugu, inne ku neo kimmä jutu paprõ pääle saiva.

  Määne tunnõ om võita seoniaoni kõgõ suurõmb, saa neläkümne säitsme jutuga Uma Lehe jutuvõistlus?

  Õks väega väkev tunnõ om Võrumaa kõgõ suurõmba jutuvõistlusõ võitjas tulla! Ränk lugu õks külh!

  Tuu Saima oll’ mul mitu aastat meelen õkva. Ma piaaigu nigu eläsi tuu Saimaga kuun. Taa lugu oll’ mul märkmigu seen ja vahepääl är kaonu, seo suvi löüdse tuu märkmigu üles. Sõs naksi treimä tuud «Saimat» valmis. Saima om olõman ja hobõnõ Saima oll’ kah olõman. Ja tuu lugu juhtu sääl Põh’a-Eesti kalamehekülän kah õkvalt nii, nigu kirutõdu om.

  Ka tõsõl luul om tõtõstsünüdünü põhi. Oll’ üts vanainemine, kes otsõ tuud miinikõllast takan. Mi kandin pruugiti tuud miinikõllast tõtõst päält sõta kilke vasta. Miinikõllatsõga tetti tsõõri sändse, nuu kilgi seivä tuud miinikõllast ja lätsivä sõs lahki.

  Kalla püüti kah, lasti poolõ järve tühäs. A mi kandin es lubata inämb miine kor’ada, ku poiskõsõ lasksõva käe-jala õhku. Ja miilits oll’ iks nii kõva, et lõpõt’ är miinikõllatsõga rüüvpüügi. Tuuperäst es olõki tuul vanalinemisel koskilt inämb tuud miinikõllast kilke vasta võtta. Sõs tä kõnõl’gi, et täl om viil DDTd vai tusti tarõ pääl, vinne aigu oll’ tuu väega hää kapstamürgütämise asi... (lugu om tulõvadsen Uman Lehen! – UL).

  Olõt iks egäl Uma Lehe jutuvõistlusõ häid kotussit saanu ja su juttõ om lehen är trüküt. Kas lugõja omma midägi ütelnü kah noidõ juttõ kotsilõ?

  Jah, mitu inemist kõlist’ jutu «Küüdsiga jahipini» pääle ja küsse, et kas nä võissi kah uma kutsigu tuvva mu pini manu opma. Et kutsik tükis puu otsa minemä ja ku tõnõ pini iin lännü, saanu tuust hää jahipini!

  Mu lemmik-kangõlanõ om õks Tiksi Ott, kiä om pensionär ja eläs jahilõ. Om ka kõva seenekorjaja, tüüldä mehe ei jõvva nii pall’o kor’ada ku timä. Hummogu lätt nelä aigu mõtsa ja tulõ kümne aigu tagasi. Tiio, timä girlfriend, avitas täl puhasta naid siini ja kellä 12 aigu om Tiksi Ott joba Viitinän siini andman auto pääle.

  Kas su kirämehe-and’ om ka mõnõl tõsõl jutuvõistlusõl avvohindu toonu?

  Häste vanastõ võtsõ ossa Edasi jutuvõistlusõst ja sai tõsõ-kolmanda kotussõ üten üte peris kirämehega. Noorusõ kirändüsvõistlusõl sai kah avvohinna, a tuu oll’ nii ammu, et ei mäletä eski inämb, millest kirodi.

  Kõrraldit ka Võromaa Teataja abiga kalamehejuttõ võistlusõ. Tuu võitsõ kah võrokiilne jutt. Kas võro keelen kirotaminõ and luulõ vürtsi mano?

  Jah. Kõigilõ tuu jutt miildüsi, Vladislav Korþets, þürii esimiis, ütel’, et kuradi hää lugu, panõmi seo iks edimädses. Juttõ tull’ kahjus veidü kokku, pall’u õigõ kalamehe es kirutagi, kukki lubasi.

  Sul om viil muid asjo kah, mille üle uhkust tunda. Olõt näütüses vällä märknü esierälidse kalapüügivõistlusõ «Viitinä kuurits», tuud om joba 11 aastakka tettü.

  Vahepääl oll’ mõtõ är lõpõta, et ülearvu pall’u tegemist om. Ma ei olõ inämb tuu as’a man, Kimmeli Peebul omma appi tegünü noorõ poisi, kes tuud vidävä ja om kimmäs, et niipia tuu ettevõtminõ hingusõlõ ei lää.

  Midä põnõvat tahat elon viil är tetä, om sul mõni unistus?

  Kaivuprojekti tei joba är, kiviktaimla om vaia valmis tetä.

  Ku kõnõlda unistusõst, sis tütär Mari om nimmat mitmõl puul kõgõ parõmbas noorõs rahvamuusikus. Tahtnu, et tä tulnu õks rohkõmb siiä Võrumaalõ, juuri manu.

  Küsse Harju Ülle
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!