PÄÄLEHT
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KERGÜSI
KIRÄQ
 


 


 

Sepäl tüüd jakkus
 
 

Harju Ülle

ylle@polvakoit.ee


Ku vanast löüti ynnõ-hobõsõraud maast, sis muudsal aol lätt inemine sepä manoq, lask hindäle tetäq nimelidse ynnõravva ja ku rahakott’ rassõ, sis viil midä ynnõ taht.

«Ynnõraud näge vällä niguq hobõsõraud, a om tett kimmäle inemisele,» seletäs Reemanni Piitre (33), kiä om Võromaal üts’ vähätsit alalõ jäänüq seppi. «Tahaq pobisõt iks synno kah manoq.»*

Et naid ynnõraudu Piitre ja tõisi seppi käest tellitäs, tähendäs tuud, et inemiisil om taa as’a sisse usku. Süü, minkperäst hobõsõraud vanast ynnõ tõi, oll’ pall’o lihtsämb: raud oll’ kallis, kiä tuu löüd’ ja sepä manoq vei, sai näütüses ussõlõ vahtsõq hingeq vai vahtsõ kõpla.

Parlaq tahetas sepä käest kykkõ: sepänaglast pääle nika ku värte, tuulõlipu ja rõduniq vällä. «Tüüd sepäl om, a ku tahat rikkas saiaq, nakka-i kiäkiq joht sepäs, sis piät juurat vai majandust op’ma,» löüd Reemanni Piitre. Et ärq elläq, tege tä kykkõ, midä kundõq pallõsõq, ynnõ hobõst olõ-i ravvutanuq.

Sepätüüst om Piitre meelest saanuq rohkõmb niguq kunstitüü, a om ka sändsit, kinkalõ sepätarkusõq majapidämisen kasus tulõvaq. Rannu Heino (59) Veriora lähkült Kikka küläst Rehe talost ütles, et nii saa kõvastõ rahha kokko hoitaq. «Aja ääsi tulidsõs, käänä adraterä sisse ja pessä sirgõs, saa jälq taagaq tüüd tetäq,» seletäs Heino. «Muido mass vahtsõnõ terä 150 kruuni.»

Egästütest saa-i seppä

Mõlõmbaq meheq ütleseq, et egäst mehest seppä saa-i. Sepätüü man om egäsugutsiid nippe, tuust om vähä, et ajat ravvatükü tulõn kuumas ja nakkat pesmä. «Ku varra lüüt, jää-i kinniq, ku ilda, palas ärq,» kynõlõs Piitre.

Sepätüüd saa-i tetäq kõrraligult ilma sellildäq, a hääd selli om rassõ saiaq. Piitre ütles, et selliq tulõ esiq vällä opadaq. «Kas mehest asja saa, näet ärq edimädse paari päävägaq,» tiid tä. «Seosama lihtsä as’akõnõ niguq sepänagõl: üts’ miis’ ei saaq seod tunni aogaq ka selges. Nagõl tetäs katõ «kuumagaq»: ütegaq vinütedäs vällä naglaosa, miä puu sisse lätt ja tõsõgaq tetäs pää. Myni saa-i nellä-viie kuumagaq kah, sis palotas ärq ja omgiq kogo lugu.»

«Suur’ eelis om, ku joonistaq mõistat,» seletäs Piitre. «Sis mõistat proportsiuuni nätäq.» Täl om kats’ hääd selli Põlvast: Lauga Agur ja Urmet. Näist saa asja. «Maq arva, et olõ Agurin timä õigõ ammõdi ärq tundnuq,» arvas Piitre.

Myni sepp mõist väegaq peenükeisi asjo tetäq. «Suvõl Verskah tegi üts’ es’kiq kaalaehtit daamõlõ,» ütläs Heino. Heino tiid, et hääl sepäl piät pall’o riistu olõma. «Vanno seppi riistu om viil alalõ ja vahtsit tetäs kah, ynnõ kalliq ommaq, komplekt’ mass 300 000,» kynõlõs tä.

Piitre ütles, et seppi om Võromaalõ jäänüq küländ veidüq: Haanin om Trolla, Vahtsõliinan om üts’ väegaq vana miis’, Ruusa Julius. Ruusmäel «Meislin» ommaq rohkõmb ravvatüümeheq, kiä tel’väq Piitre käest asjo, midä esiq tetäq ei mõistaq.

Heino teedäq ommaq kyik’ suurõq vanaq sepäq äräq koolnuq. «Üts’ väegaq hää sepp oll’ siin Pärniste Alfred, rahvusõlt s’akslanõ, tuu tegi kirvit ja kyiki raudtiiasjo, midä päält sõta olõ-õs sukugiq,» märk’ tä. «Egäh küläh oll’ uma sepp, hobõsiid oll’ jo vajja ravvutaq.»

Katõ tütre esä Piitre ohkas küsümüse pääle, kas uma lats’ kunagiq ammõdi üle võtt: «Ku tulõ kunagiq naisseppi.» Tä luut, et või-ollaq saa iks puja kah, a egäq kedägiq vägehüsiq sepäs sundi saa-iq.

Sepäs saa oppiq Vana-Vigala Tehniga- ja Teenindüskoolin. Kooli direktriherr Roosi Enn ütles, et sepätüüd opatas tan tõist aastat, parlaq op’vaq taad kümme poissi ja kolm tütrikku. Kats’ poissi ommaq peri ka miiq kandist: Kama Põvvat ja Pettai Viljar.
 


LõunaLehte saa ilma iist

OÜ Hansekon nakas’ minevä aasta lõpun vällä andma tasuldaq aolehte LõunaLeht, midä om saiaq Võro ja Põlva kandi suurõmbin poodõn. Tulõvast kuust levis leht’ ka Valga maakunda.

OÜ Hansekon tekevjuht’ Mäesalu Innar kynõl’, et vahtsõ lehe teiväq nääq selle, et pall’oq inemiseq es olõq senitsiide paiklikõ lehtigaq rahul. «Muial lääväq säändseq leheq maru häste,» nimmas’ tä.

Massuldaq jaetav aoleht’ ilmus kõrra nädälin nelläpäivilde, lehte saa ka kodo telliq. Välläandõ trükünummõr’ om parhillaq 7000.

LõunaLehe toimõndus om Võrol. Uma Lehe teedäq kuulus OÜ Hansekon Võro ärimiihile.

LõunaLeht om üle mitmõ ao edimäne välläannõq, miä om julgunuq vällä tullaq aoluulidsõ Võromaa väikese reklaamimahu ja üts’jago vanamiilse lugõjaturu pääle. Inne ommaq aastakümnit olnuq Võrumaa Teataja (Töörahva Elu) ja Koit. Kõrra kuun tulõ ka 11 000 trükünumbrõgaq Uma Leht, midä om ilmunuq 30 nummõrd.

Silmä Sandri

 

Tarto kiil’ sai Sangastõst

Pühäpäävä, vahtsõaastakuu 5. pääväl näüdäti Sangastõ kerikun ütte raamatut tarto kiräkeele tegünemise ao kottalõ. Vana kiräkeele uurjaq Tarto ülikoolist, iinotsan Valve-Liivi Kingisepägaq, olliq valmis saanuq Joachim Rossihniuse (1600-1649) kerikukäsiraamadu tsäpendämisegaq. Vällänäütämisel, miä tull’ õkva jumalateenistusõ takan, kynõliq vahtsõst raamadust pääle Kingisepä viil Külli Habicht, Jaak Peebo ja Karl Pajusalu.

Kirämiis’ Joachim Rossihnius tull’ noorõn Saksamaalt Pommõrist Eestimaalõ opõtajas. Ku ruutslasõq Liivimaa poolakidõ käest är võtiq, liikuq tä lõunõ poolõ ja löüd’, et tan om hoobis tynõ kiil’. Timä Lutõrusõ katõkismusõ tõlgõq ja evangeeliumiq ni epistliq egäs pühäpääväs tulliq trüküst vällä joba 1632. aastal. Timä tarto kiil’ oll’ põh’aeesti mõotuisigaq, a ummõtõ oll’ tä edimäne, kiä tal’na ja tarto keele ütidse Roodsi valitsusõ all selgele lahku lei. Rossihniusõ päämine opõtajakotus tuuaigsõl Tartomaal oll’ Sangastõ.

Nüüd vällänäüdät raamadun ommaq kyik’ Rossihniusõ teksten olnuq synaq synastulõ säedüq, ärq seletedüq ja näütelausõq manuq pantuq. Om kirotõt Rossihniusõ elost ja timä pruugit tarto keelest.

Saarõ Evar

 

«Mino Võromaa» tulõ jälq

Võro Instituut’ kuulutas vällä timahavvadsõ võrokiilsiide juttõ-luulõtuisi konkursi koolilatsilõ. Kirotaq võivaq nii põhi- ku keskkooli latsõq. Konkursilõ ommaq väegaq oodõduq umast kodokandist vanaimä-vanaesä käest üles kirotõduq jutuq, juhtumisõq vai nall’aluuq, massa-iq noid esiq vällä märk’mä naadaq. A tõisi lugusiid, esiqeränis näütemängõ, oodõtas suurõ huvigaq, midägiq ärq ei põlõtaq. Kommisjon’ pand kirotajilõ süäme pääle, et tüüq kimmähe õigõs aos ärq saadõtuq, muido või tüü lihtsäle hindamisõ alt vällä jäiäq.

Tüüq tulõ saataq Võro Instituuti ildambalt 20. märdsis 2003.

Lähembät tiidüst saa: Võro Instituut’, Tartu 48, 65609 Võro liin. Tel 078 21 960

UL