logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHII
KERGÜSI
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTERJUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE


Om talv’ ja telekavaht’misõ aig. Miä sääl väläpääl iks turni – tii nilbõ ku klaas’, läät tii päält kõrvalõ, om lumi munõni. Parõmb istuq tarõn ja kaeq pildikastist, midä Kersna-poiss’ om ekstra su jaos vällä ots’nu. Aasta otsa juuskvilõ seriaalõlõ tulõva seltsi viil valimisõq ja eurovisiuun’. Ku kongi ilmapääl üts’ suurõmb sõda vällä mängitäs, sys om ka pääväuudissin, midä kaia. Rahustav om märki, et ilman sünnüs hirmsit asju, a meil siin olõ-i muud hätä, ku et tsolgitoru külmi kinni ja puukuur’ nakkas inneaigu tühäs saama.


Seo Uma Lehe nummõr’ om kah veidükese kirivämb ku muidu. Kimmäle om mi kiräviisi lihtsustamisõ otsus üts’ tego, midä üts’jago hingega võro as’a seen olõjit nakkas populismis hõikama. A miä tetä. Võro kiil’ olõ-i Arvo Pärdi muusika, et korjas hindäle üle ilma suurist liinust avvustajit ja kontserdil käüjit kokko. Mi lugõja omma õnnõ siin, Võromaal ja Setomaal, ja ütekaupa üle Eesti lajan. Ull’ olõssi suurõmbat ossa näist pall’alt katõ vastamiilt tähega tsuski, ku leht’ muido uma ja meeleperäne om.


A või-olla võrokõnõ piätki arvo saama, et ull’-olõminõ om kõgõ edesiviivämb joud timä hindätiidmise man. Et ilma ulli tahtmisõ, ilma ulli jovvukululda saaki ei siin põh’apuulsõl maal üttegi asja tettüs, olkõ tuu spordivõistluisi võitminõ, ilosa piimäkar’a üleskasvataminõ vai läbi paksu lumõ ja uarmidõ puuriida mano joudminõ. Kiä tiid, kiä tiid...


Uma internetin

Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võro-eesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».
 


Uma Leht and teedä!

Uma Leht tulõ ti post’kasti ka vahtsel aastal! Kinkalõ tulõ-i, tuu saa lehte telliq egäst post’kontorist. Tel’misnummõr’ om 00917.

Kirotagõ meile ti hindä uman keelen ka vahtsel aastal! Toimõndusõ aadrõs’ om Lao 5, 63308, Põlva vai umaleht@umaleht.ee

 

 

UMA LEHE
SÕBÕR!!


Silmä Sandri: Kõgõ parõmb lehm eläs Põlva kandin.

Kersna Vahur: ku usaldat inemiisi, usaldasõ nimä sinnu!

Saarõ Evar: Ilmavana oll´ ilmaga hädän.Aholämmi !!!ILMIlm jääs parralt külmäs


Bergmanni Karl,
  ilmavana

Kündlepäävä lätt külmäsüä lahki, tulõ satu ja tuisku. A sis toukas kõrs’ ka lumõ hindäst kavvõmbahe.

Kuu piässi algama parralt külmä ja veitü sadõmiidõga, mõnõl puul või veidü tuisada. Kuu kolmõ päävä vannusõs saamisõ ja edimädse veerändi vaihõl või olla lämmämpi aigõ, vähämbält päivä.

Päält tuud piässi minemä jaheligumbas, mõnõl puul või sata ja tuisada.

Kuu lõpupoolõ või minnä ilm veidü segädsembäs. Või olla pehmembit ja külmembit päivi, mõni päiv või olla peris sula. Suuri sadõmiid ei piässi olõma, a tuul’ om terve kuu muutlik. Mõnikõrd või puhku üte pääväga pia ringi pääle, a puhkõ tä kost taht, iks om tuul’ külm.

_________________
 I
lda aigu sai telekast kaia noorõ mehe lõõdsamängu vana hää Teppo Augusti pilli pääl. Lõõdsamiis’ Ubina Juhan (18) kõnõlõs, et ummi lukõ lindistämise mõtõ tull’ suvõl Võro folkloorifestivalil, kon oll’ võitumäng’mine Teppo lõõtsu pääl.

loe edesi...

Reklaamitelehvooni

079 91 435
053 428349

e-kirä:
info@umaleht.ee

umaleht@umaleht.ee

 

Luigase Inara: HOITKÕ KÕKKÕ, MIÄ OM UMA!

Niilo Tiit: AJAQ IHO ELÄMÄ – PÄSET HÄDÄST.

TOIMÕNDUS

 

KA KOS ÜTEl`«
Ega inne inemiisile mõistus päähä ei tulõ, ku sõta nännü ei olõ!»

Kunstnik Navitroll´a kommõntiir vahtsõt Iraagi sõta uma vanaimä ütlõmisõga«Lõkõriq» tutvusti plaati

Minevä kuu perämädsel pääväl pidi võro- ja setokiilsiid laulõ laulva ansambli «Lõkõriq» Tarton Sadamatiatrin maaha pikä kontsõrdi. Pidu peeti «Lõkõridõ» plaadi «Süä kisk» avvus.

Tiatrimaja oll’ rahvast täüs, kokko võisõ inemisi olla 400-500 ringin. Kontsõrt’ olõ-õs üles ehitet nigu harilik ansambli kontsõrt’, a nigu tenolaulminõ. «Lõkõriq» lauli pall’odõlõ sõbrulõ ja toetajilõ tenolaulõ, sõbra ummakõrda lauli ummi laulõ vasta. Nii oll’gi, et pääle «Lõkõridõ» sai kuulda ansamblit «Liinatsuraq» ja «Tsibihärbläseq», lauli ka potiseto ja pall’o tõõsõki. Inne kontsõrti pakuti viil suidsulihha ja lõvvatäüs kangõmbat kraami.

«Lõkõridõ» plaadi «Süä kisk» pääl om 19 laulu. Sääl om hulga eri laulustiile: rahvalau­lust poplaulõni ja kogoni räpini vällä. Nimilaul «Süä kisk» om «Lõkõridõ» laulja Merca tett setokiilne räpp’, kohe lauldas rütmis mano vanna seto laulõst tunnõt «tsukai-nukaid».

Ülejäänü laulu omma inämb rahvalikku vurhvi.

«Lõkõridõ» nime all astusõ pääle Merca viil üles Kalla Urmas, Riitsaarõ Evar, Ilvese Aapo, Kauksi Ülle üten latsiga ja mitmõ-itmõ tõõsõ. «Lõkõridõ» punt’ om laulõ tennü ja laulnu jo kats’ aastat, lasõrtsõõr’ «Süä kisk» om näide edimäne plaat’.

UL