logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHII
KERGÜSI
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTERJUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE


Valimisõ omma seos kõrras läbi ja muinasjutust saa jäl tavalinõ elo. Tuu om edespite nätä, ku pall’o naist poliitikide ilosist lubaduisist perrä jääs. Saami nätä ka tuud, määntsiid salaplaanõ näil valijidõ iist käkki õnnistu.

Elo lajal Võromaal lätt iks edesi, üts’kõik’ sis määne valitsus tulõ. Saias latsi, tetäs tüüd ja proovitas ello edesi viiä.

Umal Lehel om hää miil’, et siinkandin lövvüs viil inemiisi, kiä midägi tahtva ja joudva uma kodokandi hääs är tetä.

Ku maainemine saa hindä ettevõtmisõlõ jala ala, tulõ ka hindäusk tagasi ja piä-i suurdõ liina parõmbat ello ots’ma minemä. Ega kimmäs Võromaa inemine tahaki-i nii väega är liina paeda: Krabi põhikooli direktri Sprengi Ale ütles, et timäl olõ-i kunagi säänest suuvi olnu. Ja mille piäski olõma, ku om tüü ja tüü tulõmuski nätä: timä luud opilaisikodo tõi piiriviirsehe kuuli mano 30 last.

Tuudki om hää kuulda, et ka vanõmba inemise istu-i jala aho pääl: 85-aastanõ Mändiku Viktor nikõrdas puust näkineiosit – om inemisel tegemist ja perän silmäl ka hää kaia.

Uma Leht suuv’ kõigilõ umilõ lugõjilõ hüvvä keväjä algust. Ku päiv nakkas korõmbalt käümä ja lämmämbält pääle paistma, sis tundu-i elo inämb nii rassõ ja ikäv. Võromaal om nii pall’o hääd, minkperäst tasus siin ellä.


Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võro-eesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».UMA LEHE
SÕBÕR!!


Silmä Sandri: Jänesse pästvä talo

Sprengi Ale: olõ-i määnestki tahtmist är liina minnä!

Saarõ Evar: Kaika kupli juht’va nikõrdaja kätt ja miilt


ILMKuu tulõ segäneBergmanni Karl,
  ilmavana

Paastukuu piässi algama jahejidõ öie ja lämmide päiviga. Inämbjagu aost om pilven, selgit päivi või olla mõni ütsik. Sadõmiid ei piässi olõma.

Kuu edimidse veerändi aig tulõ viil segätsemb ku kuu algus. Üts’ päiv või olla peris külm, tõnõ jäl peris lämmi. Mõnõlpuul või sata ka vihma vai lörtsi. Sääne aig om nikani ku keväjä algusõni, veitsüviisi lätt lämmämbäs.

Pääle keväjä algust või minnä viil lämmämbäs ja ka saodsõmbas, või tulla vihma, lummõ ja ka lörtsi. Üüse või mõnõl puul olla viil üükülmi.

Kuu om väega segäne viil tuuperäst, et paastukuu tuul’ om muutlik. Tä taha-i kongi paigal saista ja om külm nikani ku keväjä algusõni.


Reklaamitelehvooni

079 91 435
053 428349

e-kiri:

info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS

 

KA KOS ÜTEl`


"Mille ütski bussijuht’ Riigikokko es kandideeri?

A sääl ei saa jo juht’va kotussõ pääle, lastas õnnõ nuppõ vaota!"

Põlva-Võro bussi juht’Vahtsõ-Roosa rahvas aust’ aastapäivä.
24. radokuu pääväl oll’ Vahtsõn Roosan vabariigi hällüpäävä pidu. Külä kõvõmba laulumehe Kolga Ilmar (pildil kural), Tikri Volli ja Mõtsavelle talu perremiis’ Mõttusõ Meelis lauli poodi man rahvalikkõ laulõ, külärahvalõ pakuti süvvä ja kangõbat kraami kah.

Kümme aastat sai täüs Mõtsavelle poodi vallalõtegemisest ja tuul puhul kingiti kaupmehele Söödi Kajalõ vahtsõnõ ratas. Viis’ aastat sai tuust aost, ku Mõttusõ Meelis organisiire egäle külä majalõ riigilipu, kutsõ opõtaja lippõ õnnistama ja näüdäs’ rahvalõ uma esä Harri är käkit ja toona üles löüt mõtsavellepüssä.

Fastrõ Mariko