logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHII
KERGÜSI
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE

Seo keväjä või ütelüsest «Uma ja hää!» saia Võromaa kõgõ kuumõmb reklaamilausõ. Seoniaoni müüdi taa ütelüse abiga inemiisile pall’alt vorsti, a suurõmbat ossa meile pakutavast kaubast pidi müümä vahtsõtmuudu, tõistmuudu ja läänemuudu. Nüüd nakkas vas’t asi paranõma. Võro keriguplatsi pääl naadas pidämä vanaaolist vurhvi laata, Võromaa käsitüütegijä tahtva tetä ja müvvä õnnõ umakandi rahvarõivit, turismirahvas ots’ võimaluisi, kuis suidsusanna ja piimäpukki rahvalõ vällä pakku. Põlva jälleki pruuv’ Folkfesti abiga viiä rahvamuus’ka nuuri inemiisi sekkä, kedä varbasirutustandsu mano mängit umtsa-umtsa määnestki muudu ei tõmba.

Häid päälenakkamiisi tulõ rita müüdä Setomaalt, Räpinält, Kanepist, Karulast ja muialt. Inemise nakkasõ arvo saama, et rahvakultuur’ olõ-i õnnõ tuu, midä tetäs rahvamaja sainu vaihhõl. Rahvakultuuri hundament’ om rahva elo esi. Õnnõ sõs, ku sünnüpääväl leelo üles võedas, om seto laul viil elläv. Õnnõ sõs, ku korvimeistre umatett korviga kartolt võtt, mõist tä egä korvi tetä kõvõmba, ku om Hiinast tuud plast’mass’pang’. Ja muidogi piät egä õigõ vorstitempjä mäletämä, määne oll’ kodosannan suidsutõt tsialiha maik. Kõik’ nuu ja viil lugõmalda muu mõistmisõ omma kokko rahvakultuur’, parõmb osa rahva tävvelidsest elolaadist.

Inemise, Võromaa niinimetedüt brändi olõ-i vaia inämb Talliina reklaamikontoriist otsi, vaia om tuud pruuk’ma naada, miä om uma ja hää!

UMA LEHE
SÕBÕR!!


Harju Ülle: Võrol tulõ vana-ao laat

Luiga Selle: ku olt midägi alostanu, är jätku tuud poolõlõ!

Saarõ Evar: Sannaliha pand suu vett juuskma

Ruitlasõ Olavi: Monica, ooda, mi tulõ!
 

ILMHalla võiva kurja tetäBergmanni Karl,
  ilmavana

Lehekuu edimädse päävä piässi olõma veidü lämmä. Või olla üükülmi. Mõnõl puul või sata lörtsi.

Nigulipäävä ümbre või tulla lämmämb ilm, suuri sadõmiid olõ-i ette nätä. Edesi nika nigu täüskuuni piässi olõma üükülmi. A päivä om peris lämmi ja mõnõl puul või vihma tulla.

Kuu viimädsel veerändil omma ilma lämmä, a tulõ ette kaia: ristipäävä halla võiva mõnõl puul kimbuta.

Tuul’ om õks külm, huul’malda tuust, kost puult tä puhk. Kuu lõpupoolõ või tulla ka pikset.Reklaamitelehvooni

079 91 435
053 428349

e-kiri:

info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS


 

KA KOS ÜTEl`


"Ma teile ütli, et ti saati kõik viil uma verevä passi tagasi!"

Ruitlanõ Euroliidu passõst


Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võro-eesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.