logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHII
KERGÜSI
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE

Õiglusõtundõga inemise olõi sukugi rahul valitsusõ plaaniga, et pall’okõnõldu aastanõ vanõmbapalk saa olõma nii suur’, ku imä vai esä palk. Om jo latsõkasvataminõ üts’ tüü, mille sis mastas ütele sama tüü iist inämb ja tõsõlõ veidemb?

Kõgõ inämb lüü sääne plaan’ mi kandi, Võromaa inemiisi: palga omma siin pall’o vähämbä ku pääliinan ja pall’odõl olõi sukugi tüüd.

Valitsusõ palgaga köüdet perretoetuisi plaani kõgõ tugõvamb külg’ om tuu, et tüülkäüvä perre eelarvõlõ tulõi aastast mulku, miä parla sunnissi näütüses kalli üüriga kortina vähämbä vasta vaihtama vai auto liisingu üles ütlemä. A kas rikkamb imä om parõmb ku vaesõmb?

Uma Leht löüd, et vanõmbapalk võinu olla kõigilõ üts’: umbõs Eesti keskmine palk. Riigi rahha nakanu tuu pääle kuluma piäaigu niisamasuur’ summa (480 miljonit aastan) ja inemiisi ettekujotus õiglusõst olõssi pästet. A kas tuu ka latsi päst?

Egä latsõvanõmb tiid, et midä suurõmb lats’, tuuvõrd rohkõmb rahha timä pääle kulus, opilasõ ja üliopilasõ pääle viil esieränis hulga.

Rahvatiidläse omma ammu vällä ülnü, et kolmas lats’ perren päst Eesti rahvastikku. Kas kiäki nakkas aastadsõ imäpalga peräst kolmandat last tegemä, ku täl om katõ edimädse kasvatajoudmisõ peräst joba hirm, ütles seon Uman Lehen kuvvõ latsõ imä Liiberti Tiina. Umõhtõgi kor’as tä latsi koolitamisõ jaoks viimädse raha kokko. Sääntsiide kangidõ immi pääl mi rahvas viil püsüski.

 

UMA LEHE
SÕBÕR!!


Fastrõ Mariko,
Saarõ Evar
: Sitaveost sai sport’


Saarõ Evar: Lastukatus ei lupa viku

Silmä Sandri: Imepuu Vahtra talon

Ruitlanõ: Teemi võro- ja setovisiooni!

ILMTulõ tuult ja piksevihmaBergmanni Karl,
  ilmavana

Jaanikuu alustus piässi olõma parralt lämmi, a külmi tuuliga. Mõnõl puul või sata piksevihma. Inne suvistõpühhi või mõnõl puul olla nõrku üükülmi, või tulla ka kuiv aig ja vähä jaihõmb ilm.

Täüskuu aigu või olla üükülmä, a tuud mitte egäl puul. Või tulla sadõmit ja või olla ka kõvvu külmi tuuli.

Pääle viimädse veerändi piässi minemä lämmäs, või tulla vihma ja mõnõl puul ka rohkõmb, ku vaia. Suuri tuuli ja pikset või olla nikani ku kuu lõpuni. Võidupühä piässi olõma kuiv, a jaanipääväl või tulla mõnõl puul vihma.

A suvõ algus või ka kuu lõppu muuta, tuud ei tiiä viil parla üldä, inne ku suvõ algus om är olnu.Reklaamitelehvooni

079 91 435
053 428349

ekiri:

info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS


 

KA KOS ÜTEl`


"Piraki! Kolm munna!"

Bussijuht’ Kalle imehtäs, ku häste timä talomajapidämine edesi lätt


Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võroeesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

Siist saa uuri MTÜ Vanaajamaja kodolehte, kost või lukõ ja oppi vanno meistriide tarkuisi palk’majjo ehitämise, lastukatussõ pandmisõ jms kotsilõ.