logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHII
KERGÜSI
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE

Umal Lehel om armõdu hää miil’, et noorõ päälenakkaja meistre Räpinält omma vannamuudu palkmajju tegemise man tõtõst inämb op’nu ja arõnu, ku tuud kümne aasta iist unõngi nätä võisõ. Vannamuudu palk’maja omma nii ilosa, et es’ki rikka saava tuust joba arvo.

Lõbu Ragner taht ka maakivve müürüsladumisõ kunsti selges oppi, selle et om jo nii hulga ilosit kivihuunit ja varõmit, miä uutva meistre kätt.

Ka Urvastõ miis’ Contra löüd maal küländ tegemist ja taha-i umast kodokandist kohegi minnä. Tä ütles vällä ilosa kokkovõttõ: «Kirota saa egäl puul.» Räpinäl saias kirotõdut tiatritükkü kogoni eduga lava pääle tuvva. Urvastõlõ-Räpinäle piät nüüd külh mõni tõnõ Võromaa kolk midägi kõrralist vasta märk’mä, Rõugõ kasvai näütüses.

A süküs tulõ ja suur’ tiatri poliitikan varjutas varsti kõik’ väikukõsõ paigapäälsest aoluust kõnõlava lavastusõ. Hää om, ku kõgõ vahtsõ ja hirmutava vaihõlõ lastas ka midägi vanna ja umassaanut, «Õnne 13» näütüses. A viil parõmb, ku kiäki võtnu iist ja tennü Võromaalt ni Setomaalt peri näütlejidega vahtsõ võrokiilse tiatritükü, midä viil mitukümmend aastakka miilde saassi tulõta. Kunst’ oll’ kõva sõna esiki N. Liidun, vas’t naatas ka Euroliidun märk’mä, miä elon tähtsä om.NB!

15. Kaika suvõülikuul’ peedäs 8.-10. põimukuu pääväl Urvastõn.

Buss’ Urvastõ lätt vällä riidi, 8. põimukuu pääväl kell 11.30 Võro kerigu iist platsi päält

 


UMA LEHE
SÕBÕR!!Harju Ülle: Urvastõ elo käü latsi ümbre

Vildi Eva: seo kandi inemise tunnõt viie meetri päält är!


 

AHOLÄMMI!!!
 

ILMParralt lämmind ja kurjõ tuuliBergmanni Karl
a,
  ilmavana

Põimukuu om keskeltläbi jahõidõ ilmu ja sadõmidõga, või olla piksid ja suuri tuulõhuugõ. Ka pääle edimäst veerändit või olla kõvva piksevihma ja suuri tuulõhuugõga ilma, miä või nii mõtsan ku ka nurmi pääl mõnõl puul peris kurja tetä.

Viimädse veerändi aigu või olla mõnijagu aigu väega lämmid selgit päivi, kon või olla ka ütsikit piksõhuugõ ja sadõmid.

Kuu lõpul või minnä ka jaihõmbas, tuu tähendäs niiüldä parralt lämmäs. Selgide öie ja põh’apuulsiidõ tuuli aigu või tekkü kõgõ madalippi kotustõ pääl üükülmäpelgüst. Kuu lõpp ei olõ sadõmidõ poolõst mitte väega helde.


 


Reklaamitelehvooni

079 91 435
053 428349

ekiri:
info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS


 

KA KOS ÜTEl`


"Sanna ja süüki ei tohe tõsõlõ keeldä."

Vanaküläst peri naanõ mi kandi kombidõ kotsilõ

Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võroeesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

Siist saa uuri MTÜ Vanaajamaja kodolehte, kost või lukõ ja oppi vanno meistriide tarkuisi palk’majjo ehitämise, lastukatussõ pandmisõ jms kotsilõ.

Siist saa nätä kodolehte «Egah kolgah uma kiiï», kost võit uuri vanasõnno ja mõistatusi tunnõtust.