PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


  

Sutt pakõt, kahr katõ pojaga iih

David Vseviov kõnõl' raadioh, et Vinnemaal Oktoobrirevolutsiooni aigu es naka tsaari väe verevile suurt vasta, kõik' mõtli, et mille? Õks oll' Jumala tahtminõ sääne. Nii ei mõistaki arvada seost EList kah midägi. Et pall'o aigu ollimi hädäh seo ulli vindläsega, sõs nüüd om vaia timäst, rõipõst, kavvõmbalõ paeda. Õnnõ vanasõna ütles, et sutt pakõt, kahr katõ pojaga iih.

Vahtsõliina naanõ

 

Kivitii lõpp

Kolmveeränd ajastaiga uma kotusõ pääl rahvast ausahe tiin'nü Kanepi kivitii aig saa ümbre.

Tuud tiid ehitivä umal aol, 1929. aastal vindläse Seto- vai Petserimaalt jupp' aigu, a üles korjasõ muudsa massina mõnõ nädäliga.

Kanepi vald plaansõ Weizenbergi uulitsalõ vii- ja tsolgitoro sisse panda laskõ.

Heldur kaiõ tuud muudsat tüüd ja ütel': «Mu imä Ella tekk' tuukõrd, ku nu vindläse tiid teivä, näile suurõ kümnepangilidsõ sannapaaga süvvä. Nä magasiva ka mi puul poodi laoruumin sahvlidõ seen nigu silgu pütün.»

Hirvlaane Milvi

 

Küsümüs

«Meil oll' suurõ eläjäga pahandus. Lihha saa-as söögis tarvita. Imä tekk' vanastõ siipi. Pruuvsõmi kah, a tulõ-õs midägi vällä.

Kas om viil inemiisi, kiä mõistva siipi kiitä nigu vanastõ?»

Linda Võromaalt

 

Uma Leht kirot' tuust, kuis vanastõ siipi keedeti, 2000. aasta joulukuun. Sis seledi naasõ, kiä viil seebikiitmist olõ-i är unõhtanu, et tuu asi käve niimuudu:

Kolmõ kilo soolikidõ ja noidõ rasva pääle kullu 400 grammi seebikivvi, kraam' panti edimält külmä vette. Kiitmise aigu tull' timmi, kas vett mano vai seebikivvi mano. Ku seebikivvi trehväs' pall'o, sis tükse hirmsalõ üle kiimä.

Siipi keedeti uma viis' tunni. Ku parralt vinüma nakas', sis oll' valmis. Proovis panti seku veidükene alussõ pääle hüübümä. Hüübünült pidi siip' sikõ olõma.

Sis hiideti vetel' siip' kausi sisse, sääl saisõ paar' päivä, sis lõigati jupõs. Õigõl seebil tohe-es jäiä vanni põhja vedelikku. Kuis kiitä siipi lippõga, saa lukõ 16. augusti Koidust.

Kiä taht seebikiitmisest täpsämbält teedä saia, kõlistagu vai kirotagu Umalõ Lehele, saadami tuu vana lehenumbrõ ja annami teedä, kuis mõnõ seebikiitjäga ühendüst saa.

UL

 


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
panda ja naid lühendä. Kirä iist honorari ei masta.