logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHII
KERGÜSI
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE


Põllumiis' olõ-i hulga aigu nii rassõt süküst tunda saanu. Jälleki om täl põhjust kukrut kratsi ja ärimehe tarkust imehtä. Tuu saa võlgu antu väetüisi ja mürke iist iks uma villä odavalõ kätte, miä tuust, et egäl puul põh'apuul'kerä pääl oll' väikene viläsaak' ja maailmaturu hind om üles lännü.

Ku põllumehel om riihetolm iks viil sälän ja tä taht tuud küläsannan maaha mõskõ, või tä imehtüsega teedä saia, et sann om vaihõpääl kinniki pantu - ei vasta euronõudilõ. Ku nüüd olõssi Ruitlanõ, võinu õkva röögätä, et kuradi prantslasõ, esi ti mõnõsaa aasta iist es tiiä mõskmisõst midägi, lassõt mugu õnnõ odööri pääle, a nüüd tahati mi sannakultuuri vällä koolõta. Ummõtõ om häste teedä, et ega prantslasõ ei tulõ mi küläsannu kinni pandma. Uma Leht luut külh, et Võromaa tervüsekaitsõammõtnikõl jakkus pikkä miilt sanna puupõrmandu ja tsiatapmistuudsi puust pää vasta. Ku nä esi muidogi puupääga käsotäütjis ei taha jäiä.

Niilo Tiit lupa Riigikogon naada riigimiihile selges tegemä, midä maarahvas tegeligult taht. Tuu om täl hää plaan' ja jõudu tälle tuu jaos, a kas õks om olõman üttemuudu tahtmiisiga maarahvast? Üte tahtva parõmba elo saamisõs tüüd tetä, tõsõ tahtva tsianahka vitä ja uma tüüldäolõkist egäle vastatulõjalõ ikulaulu vöörütä. Ku tan om selge, kinkalõ piät kur'alt näppu vibutama, sõs midä märki Vinne piiri hätist? Setokõnõ taht viis' kõrd aastan Mõla kerikohe sõita ja siunas bensiinividäjit, kinka peräst vindläne nüüd kõikilõ korgõ massu pääle lei. A või-olla vindläne es märgiki tuust bensiinividäjäst, ku tä kalli kindlustusõ pääle pand'? Säälsaman ost setokõnõ häämeelega bensiinividäjä käest pudõli viina ja ploki suitsu ja om valmis tunnistama, et egäl mehel uma tüü. Esindä sõs näide tahtmiisi riigi iin, minka massinavärk' nõud, et viina ja suitsõ päält kõrralikult massu massõtasi. Ku üts'kõrd euroliidun olõmi, sõs viil ja viilgi inämb.

 

UMA LEHE
SÕBÕR!!


Vinne piir rüüv rahha

Niilo Tiit vahtsõ ilma võimaluisist

Ruitlanõ: nimi ei tsurgi juustu!

ILMHilläkeiste lätt külmembäsBergmanni Karl
a,
  ilmavana

Viinakuu alustus
piässi olõma sügüsedselt lämmi. Mõnõl puul või olla üükülmi, mõnõl puul või tulla lumõlörtsi vai vihma.

Pääle kuu edimäst veerändit piässi ilm nakkama päiv päävält külmembäs minemä. Üüse piässi kraadiklaas' nakkama olõma joba alla nulli, a päivä või olla ka lämmäkraatõ, või olla ka sadõmid, nii lummõ ku lumõlörtsi.

Täüskuust edesi piäs ilm minemä jär'est külmembäs, päivä või algusõn viil mõnõl puul olla pluss'kraatõ. Piässi olõma ilma sadõmilda, niiüldä kuiv külm. Kuu lõpupoolõ piässi tulõma joba peris talvist lummõ ja külm piässi minemä kõvõmbas.
Ku tuult om, sõs tuu piässi olõma külm.

28. oktoobril
om jälki

LINDORA LAAT!

Laadal omma 150-aastadsõ traditsiooni ja tä kõrraldus esi.

Lindora om Võro-Obinitsa tii veeren, Lasvalt ja Otsamõisast Setomaa poolõ, Vahtsõliinast Lepässaardõ minevä tii ristin.


Reklaamitelehvooni

079 91 435
053 428349

ekiri:
info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS


 

KA KOS ÜTEl`


"Elo Võromaal lätt elävämbäs külh! Viimädsegi noorõ laskva jalga!"

AS Mehka Võru juhataja Raidi Peep vastas Äripäeva Võromaa lisalehen küsümisele, kas euroliit tege ellu ja ettevõtlust Võromaal elävämbä


Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võroeesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

Siist saa uuri MTÜ Vanaajamaja kodolehte, kost või lukõ ja oppi vanno meistriide tarkuisi palk’majjo ehitämise, lastukatussõ pandmisõ jms kotsilõ.

Siist saa nätä kodolehte «Egah kolgah uma kiiï», kost võit uuri vanasõnno ja mõistatusi tunnõtust.