PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KIRÄ


 Tossu Tilda  pajatusõ

Jõulupakk'

Üts' Võro liina miis' oll' hädän hiiri ja rottõga, a üttegi hiire- ega rotilõksi poodist tä osta es saa. Tuu oll' sääne aig, ku poodi peris tühä olli ja kaupmehe niisama leti takan mol'oti.

Hiirelõksi tulli puuti õkva inne jõulõ. Poodirahval oll' vanamehest jo ülepää viländ, selle et tä oll' saatnu poodi pääle egäle poolõ kaibõkirju. Kaupmehenoorigu mõtli nall'a tetä ja vanalõmehele jõulus hiirelõksi kinki. Nä kääni lõksilõ ilosa kirivä paprõ ümbre, panni lehvikese külge ja sokuti paki mehe tüükotussõ jõuluvana kotti. Sääl sai miis' paki salmilugõmisõ iist kätte. Paki ümbrelt paprõ är arutanu, vandsõ vanamiis' hirmsahe. Perän kaivas' kopõratiivi esimehele poodi pääle. Kopõratiiv' uurõ külh kodanigu kaibust, a midägi tetä es saa. Kaupmehe seleti, et üts' tundmalda naistõrahvas oll' säändse paki lasknu tetä, muud nimä ei tiiä.

Uudismaa hariminõ

Üten Setomaa koolin käve viiekümnendil aaastil ts'urakõnõ, kiä tekk' alasi pahandust – külh oppaja olli hädän. Üts'kõrd oll' tä jälleki kurja tennü. Oppajal karas' süä hirmsahe täüs ja tä tõmmas' pois'kõist käest. A tõmmas' nii õnnõtulõ, et kraapsas' küüdsega vere vällä. Pois'kõnõ pand' tävvest kõrist rüük'mä: «Tulkõ appi, oppaja tege mu pääl uudismaad!»

____________________________________________
 

Kipõ sõit tõi trahvi

Miis' läts' aolehe toimõndustõ kuulutust viimä. Sääl nakas' tüüpäiv läbi saama ja miis' pand' uma massinalõ kõva vungi sisse. A õkvalt toimõndusõ man politseiauto vastan. Politseinigu hüppäse vällä ja nakkasõ mehega pahandama, et om kiirust ületet ja nüüt tulõ trahvi massa. Miis' oll' tugõva närviga ja vastas': «Ma piä kuulutust viimä, sääl lõpõs õkva tüüpäiv ärä ja mul olõ ei aigu tiika kõnõlda. Ku ti tahat mullõ trahvi tetä vai juttu aia, sis tulkõ mu mano, niikunii tii käüti egäl puul.» Miis' juussõ ruttu ummi asjo ajama, politseinikõl es jää ka muud üle, ku minemä sõita.

Maaska Miili

 

Kõrd Lepikson pääl, sõs Roobert all

Ruitlanõ, tetektiiv'

23. novvembri üüse krut'sõ päti Ravva-Rooberti, tõisisõnno Lepiksoni Roberti üle miljoni masnu Audi A 8-lt kõik' neli tsõõri alt ja panni suurõ kivi asõmalõ. Hummogu prügükasti vällä viimä lännü Roobert saanu maruvihadsõs. Õigõ kah, kuis sa õks noidõ suuri kivvega tiid piten vaotat, kivitsõõri kolisasõ jo hirmsalõ!

Umbõs sääne ull' ja seosõlda jutt SL Õhtulehen oll'gi ja ma naksi õkvalt kahtlõma. Kujotagõ esi ette: mehel om päält miljonilinõ massin, ei tiiä viil määne villa ja... vii esi asku vällä nigu ullikõnõ! A kohe auto signalisats'uun' jäi, varas istõ persega pääle vai? Mille auto ültse garaasin es olõ, ah? Es saa õdagu pur'on pääga garaasi ussõmulgulõ pihta, jah?

Seo om kimmähe Lepiksoni jär'ekõrdnõ reklaam'trikk'. Veidükene aigu es olõ edeväst mehekesest aokirändüsen juttu ja sõs õkvalt krutitas tsõõri alt. Vas't es olõki tä Audil ostõn tsõõrõ ja Lepikson es panõ tuud algusõn tähelegi – ega päält-milline massin joht sõitmisõs olõki-i.

A ku tsõõri olli, sõs vas't Roobert varast' nä esi är ja matsõ tikripuhma ala maha, et tervele Eestimaalõ tiidä andaq, et ei tiiäki midä... Vas't seod, et pasandagõ päälegi euroliidust ja imäpensist, Reiljanist vai üts'kõik' minkast – ma olõ nii kõva miis', et mu egähummugunõ prügükasti välläviiminegi om uudis! Ja mitte tavalinõ tühipall'as nupp, a pomm'uudis õks!

Viil üts' kahtlustherätäv as'aolo – peräst asu välläviimist läts' maruvihanõ Ravva-Roobert tõsõ Rooberti, Hummeri-Rooberti mano, kiä teedüperäst politseijuht' om ja lõvvas' sääl päältnäten hirmsahe, et: «Sõnastage palun politseiameti tegevuse prioriteedid!» ja «Kuidas kommenteerite minu kodus toime pandud vargusi?»

Tunnus jo irvõlõmisõ muudu seo asi? Antroopovi Roobert sai Hummeriga eputamisõ iist kõrraligu pistulei ja meetride kaupa kallist aolehepinda, Ravva-Roobert läts' kadõdas, vei asukorvi vällä, sai aoleheruumi ja sõs läts' õkvalt pehmes pestü nimekaimu mano ja and' toolõ viil üte pistulei. Selle, et kiä pessä saama harinu, toda pestäs nigunii edesi!

A vas't oll' tegemist hoobis kihlavedämisega? Istsõ kats' Roobertit viinapudeli iin ja mögisi nigu õks pur'on pääga mögistäs, et kumb kõvõmb miis' ja leiväki käe. Üts' aiõ Hummerile helü sisse ja visas' vilkuri katussõ pääle, tõnõ võtt' asukasti näpu otsa...