PÄÄLEHT
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KERGÜSI
KIRÄ
 


 


 

Tsiga sai kooldõn kuulsas

Harju Ülle
ylle@polvakoit.ee

Ku Haanimaalt Tsiamäelt peri tsiatsuskaja Aasa Agu puul'päävä hummoguspoolõ tuudsi vällä võtt' ja rammusal orikal Hollo Agu ja Hansu abiga vere vällä lassõ, joosõ-õs naasõ tagatarrõ tsia peräst ikma.

Tsia tapmisõst, midä täämbädsel pääväl nii veidü koton tetäs, sai hoobis kõva meediäsündmüs: tsiatapu semminäär' Võro vallan Võlsil Tamula Tall'en.

Tuudaigu, ku tsiatapja vett lämmisti ja kangõmbat kraami võti (et süä tsia pääle iks täüs lähässi ja hallõ naanu-s), kõnõl' Võro maavanõmb Klaasseni Mait, et timä om umal aol tõpratohtrõ ammõtin väega pall'o tsiko tapnu ja egä kõrd tsia hingekese käest andis pallõlnu.

Sõnna võti ka Padari Ivari ja Leete Art, a ku jutt peris hallõs lätú, sis hõigas' üts' paiklik miis': «Teooriat om küländ kaetu!» ja tsiga tuudi vällä.

 Hollo Agu Hartsmäe talost peri orik, uma 120 killo, nigu mehe hinnassi, sai küländ kipõlt elost vallalõ. Tsuskaja tundsõ umma tüüd. Mehe nõsti tsia kuuma vii sisse ja kraabõ harjassõ maaha. «Ma olõ intelligent' – tuu tunnõ õkvalt kamara maitsõst är, ku karv om leek'lambiga võet!» kitse Pulga Jaan ja karas' miihile appi.

Jõuluvanal olõ-i tsiko

Aasa Agu (ummilõ «Jõuluvana») kõnõl' et timäl hindäl olõ-i koton üttegi tsika, mis sis, et tä Tsiamäel eläs. A et tsuskajit om väega veitüs jäänü, tulõ täl üten Hollo Aguga egä nätäl' tsuskaman kävvü. Ja ühistü tsia omma kah näide kaalan.

Hollo Agu pidä 30 tsika, kiä omma harinu vällän elämä. Täl omma «ökotsia», kiä söövä õnnõ puhast kardokat, villä ja hainajahhu. «Ma olõ-i nii rikas, et ummi eläjit tappa noidõ mürkega!» löüd Hartsmäe talo peremiis', kiä om ka üts' kuulsambit mahetalomiihi Võromaal.

Ku tsika joba jupõs ragoma naati, kõnõl' tsiakonsulent' Järveotsa Kaie, kuis saia stressivapa tsialihha: 10 minutit inne tapmist tulõ tsialõ tiiluitsatäüs viina kõrva tsilguta. Sis om tsiga «lõtv» ja kerge tappa. Tuu ollõv joba vanarahva tarkus.

Järveotsa Kaie kõnõl' muiatõn, kuis Klaaseni Maidu esä tälle zootehnikus op'misõ aol tsiko perrä inemiisi tohtõrdamist opas': «Tä ütel', et ku miis' haigõs jääs, ravi tedä nigu kulti, a ku esi jäät, sis mõtlõ, et olõt immis!»

Kuis tsia põrna perrä talvõ ennusta, tuud sellet' Rõugõ kandi miis' Allasõ Jaan, kiä võtt' seo sügüse kätte joba kuvvõnda põrna. Jaani teedä om tsiapõrna perrä ilma ennustõt joba aastasatu, tuud omma tennü inämbüste tsuskaja.

Põrn näüdäs', et joulus tulõ lumi maaha, a tuu olõ-i sükäv. Sis nakkaski talv' pääle ja tulõ peris kõrralik talv'. Märdsi lõpun tulõ nätäl' aigu pall'ast maad, a sis tulõ jäl lummõ. Kevväi tulõ seo kõrd ilda, a sis maru kipõlt.

Seo talv' tulõ-i väega lumõ- ja külmärikas: põrn oll' lühükene ja ahtagõnõ. «Vot minevä aasta olli pikä ja laja põrna nigu herräsmiihi lipsu!» kitt' Allasõ Jaan.

«Täämbä om kurb päiv: üts' mi siäst om elo andnu, et mi edesi ellä saassi,» pidäsi Pulga Jaan miihile lavvakõnnõ, ku joba lavvan istuti, verikuuki, praadit tsiamassa ja rupskisuppi maidsõti. Tsika piät iks kitmä, ku tä joba lavva pääl om.

Pulga Jaan kõnõl' peräst süüki ka tuust, määdsit jälehit asju mõnikõrd tsiatapmisõ man tetäs. Ütel timä rikkal naabril oll' näütüses sääne mõtõ, et midä inämb tsial rüüki lasõt, tuud parõmbalõ tulõ veri vällä. Terve külä peläs', ku nu naabri tsika tapma naksi.

«Tsika tulõ iks nii tappa, kuis mi esiesä omma tuud tennü, traditsiuun' – tuu om fikseerünü terve mõistus,» arvas' Jaan, kiä om esi tsia aastal sündünü ja pidäsi poiúkõsõst pääst vereanoma hoitja ammõtit. «Tsiaga tulõ kammanda rahuligult ja mõistusõga.»

A mille tsiatapmisõst sääne peenükene üritüs tetti? Üts' kõrraldajit Piho Aigar kõnõl', et ütelt puult om hädäste vaia pääliina rahvalõ tõõsta, et koton tsiatapmist tohe-i keeldä. Tõsõlt puult – mille tohe-i nii kõva mehe nigu tsiatsuskaja meediätähis saia?

 

Võromaa talvõ reklaamitas võro keele ja karaskiga

Haani miis', Lõunõ-Eesti üts' kõvõmbit ettevõtjit Pindmaa Aigar reklaam' meediän Võromaa turismitalvõ ütelüsega «Mii mäeq – umaq ja hääq!».

Võromaa turismiliidu juhatusõ liigõ ja «Võrumaa talvõ» tüürühmä üts' vedäjist Veeroja Eda ütel' et mõtõ võro kiilt ja umma kultuuri talvõturismi võimaluisi tutvustamisõs tarvita olõ-i eelä sündünü. «Ku sa tõistmuudu ei tii, sõs tuu ei kosta vällä. Veimi Haani suusakeskusõ avamisõ kutsõ Tal'nan käsipostiga kätte ja egä kutsõ manu käve jõupaprõst kotikõsõ seen kesväkarask. Sääne asi joba tähele pandmalda ei jää!» kitt Veeroja Eda.

Vahtsõnõ, valgustõt suusaratuga suusakeskus tetäs Haanin täämbä vallalõ ja tuuga alostadaski turismitalvõ «Võrumaa talv».

Saarõ Evar

 

Marutõbi võtsõ hobõsõ

9. novvembri üüse jäi Lahe Sulev Verska lähkült Popovitsa küläst ilma umast hobõsõst – elläi kuuli marutõppõ. Vinne piiri veeren mülläs tõbi prõlla väega kõvastõ.

«Hopõn' oll' inne kablah nurmõ pääl, sis pandsõmi lauta ja paari nädäli peräst kuuligi är,» seletäs Sulev, kinkal om hääst abilisõst perädü kah'o.

Mõnõ päävä peräst tull' Sulevil ka pini maaha laskõ. Marutõbi võtt' pinne viil mitmõlt naabrilt.

Põlva maakunna veterinaarkeskusõ pääpetsialist' Mälbergi Peep ütläs, et nimä omma kimmäs tennü, et marutõppõ kuuli säält Tupki nukast pääle hobõsõ viil üts' pini Väiku-Rõsnast, tõnõ Saarõpäält ja kähripini Kremessüvält. A tuugi om selge, et ekä pinni naada-i laborihe viimä. Põhjus om tuun, et eläjätohtre käü Oravalt ja timä välläkutsminõ mass.

Veterinaarkeskusõ paprin om kirän, et seo aasta om Põlva maakunnan marutõppõ koolnu 16 rebäst, kümme kähripinni, neli pinni, kats' kassi, lammas Moostõst ja Sulõvi hopõn'.

Sulev tiiä-i, kelle käest hopõn' purrõ sai ja marutõppõ jäi. «Ei tiiä, kas rebäside käest vai?» mõista-i tä midägi arvada. «Meil omma kündmäldä põllu, suur' hain, tast na marutõbidsõ eläjä tulõva.»

Mälbergi Peep kinnütäs, et rebäse ja kähri omma pääsüüdläse külh. Osa noist tulõ Vinnemaalt, kon visada-i linnugi päält marutõvõ vaktsiini. Mälbergi Peep soovitas säälkandin kimmähe kõik' pini-kassi är vaktsiniiri.
 

Seto saiva vahtsõ lipu

Puuïpäävädsel eräkõrralidsõl Seto Kongressil valiti nellä varjandsi siäst setokõisi lipp – verevä mustritriibuga ristilipp.

«Nakkami õkvalt lippu kudama!» kinnüt Obinitsa Seto seldsimaja pernaanõ Hõrna Rieka, kiä om lipuga peris rahul.

Tä ütel' et lipu eelhääletüsel miildü pall'odõlõ kolmas varjants': valgõ lipp verevä mustritriibuga. A mõni löüd', et tuu triip tähendäs okastraati katõ Setomaa osa vaihõl. Ristilipu kasus käänd' rahva ka ristilipu-puuldaja Piho Mare illos kõnõ.

Seto võtva vahtsõ lipu vällä suurõmbide pühhi ja kokkosaamisi aigu. «Päämine om, et lipuga piät höste ümbre kjauma,» ütel' Hõrna Rieka.

Harju Ülle