logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KERGÜSI
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE


Uma Leht tund häädmiilt, et Kultuurkapitali aastapreemijide jagamisõl Võro maakunnan saiva umakultuuri tegijä väärilidselt tunnustõdus. Põlva maakunna preemiäjagamisõl ummamuudu ja paigapäälsest juurõst kasujat kultuuri suurt es tunnustõda, a olõ-i hätä, oodami tuu ao ka är. Tegijä omma jo inämbähe noorõ. Vas't õkva tuuperäst tüküse kultuuriellu juht'ma pantu ammõt'nigu umakultuuri edendäjit määndseski kildkunnas pidämä. Et Kauksi Ülle sõbra ja Võro Instituut'.

Võinu üts'kõrd arvo saia, et umakultuuri mano või jõuda mitund muudu ja sääl olõ-i midägi häbendä, et toetas hinnäst uma rahva tõistmuudu keele ja esierälidsi kombidõ pääle. Kõgõ tuu hää vana man taso-i muidoki vahtsõst hääst kah är üteldä. Päämäne om kõkkõ mano-opitut esivanõmbilt opituga kõrvuisi säädi ja hinnada.

Nii nigu kõik' maarahvas om umas võtnu hainapallinööri ja mobiil'telehvonni, võtva ka kodoleevä tegijä umas vahtsõ kuntsi vana hää as'a saamisõs.

Päämäne om, et püsüs tahtminõ maitsa umaküdsetüt lämmind leibä. Turistõ meelehääs või jo ka muidogi ahopaed pühki ja leevälapjut viibuta, a tuud tohe-i päämädsega segi aia.

Ku võro umakultuuri takastõukaja tuud meelen pidävä ja nakka-i kõkkõ tõisilõ ette kirotama, et kuis olõma piät, sõs tulõ herksämb rahvas jär'est näide poolõ üle. Parlaki kõlas avalik arvaminõ joba küländ selgele: Võro liina uhkusütelüst iks põltsamaa keelen vällä ei märgi.


Saarõ Evar: Leeväteost vanna ja vahtsõt muudu

Karu Taavi: saatõjuht'minõ om ullimuudu hää kogõmus

Harju Ülle: Umakultuur' om avvu seen


ILM


Tege külmä ja tuisku


Bergmanni Karl
a,
  ilmavana

Näärikuu alustus piässi olõma parralt külm, satas parralt lummõ ja mõnõl puul tuiskas ka veidü. Kolmõkuningapääväst edesi piässi külm kõvõmbas minemä, a mitte egäl puul. Sjookõrdnõ külm või olla egäl puul esisugudsõ kraadiga.

Viimätsest veerändist edesi või olla satu ja tuisku, külm või olla muutlik.

Noorõkuu ümbre piässi olõma tuntavalt külmemb, a sõski või olla mõnõl puul veidü sadõmiid.

Kuu lõpuni piässi olõma parralt külm ja mõnõl puul suurõ lumõsao ja ka suurõ tuisuga.

Siin om laulik «Tarõ taivahe», kost saat kaia ja selges oppi hulga Võromaa rahvalaulõ
 

 


Reklaamitelehvoon


053 428349

ekiri:
info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS

 

KA KOS ÜTEl`


"Miist peedäs sõnast, härg'  köüdetäs sarvist, tsika ei saa kostki võtta!"

Himmastõ rahvatarkus

Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võroeesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

Siist saa uuri MTÜ Vanaajamaja kodolehte, kost või lukõ ja oppi vanno meistriide tarkuisi palk’majjo ehitämise, lastukatussõ pandmisõ jms kotsilõ.

Siist saa nätä kodolehte «Egah kolgah uma kiil'», kost võit uuri vanasõnno ja mõistatusi tunnõtust.