logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINEE(hee)-riik’ tegerahvalõ tüllü

Suurõ järekõrra põllumaiõ deklariir’misõ man võinu olla poolõ lühembä, ku Eestin E-riiki üles ehitämä palgat inemise olõssi probleemi algusõn läbi mõtõlnu. Om jo loomulik, et ku kaardi joba Internetti vällä panti, sõs piät puutrit egäpäävädselt tarvitav inemine saama uma talo kaardi esi koton vai tüü man vällä trükki ja deklariir’mise juhendi perrä är tetä. PRIA ja maaparandusbüroo tüütäjil olõs jäänü sõs rohkõmb aigu üle tõisi inemiisi jaos, kiä esi tõtõst muud ei mõista, ku paprõ ammõt’nigu nõna ala nõsta ja n’apuga näüdädä, kon näide maa omma. Saba ussõ takan olnu lühemb ja ületunnõ tulnu tetä veidemb.

A algusõn tetti Internetivärk’ nii, et põllutükkü es saa registrist muu perrä otsi, ku registrinumbrõ perrä, miä om egäle tüküle õkva värskist annõt. No kon om tan loogika?

Pääle pikkä munõmist tetti nüüd põllumaiõ registri mano vahtsõnõ küsümise abinõu, kon tarvitaja saa sisse anda maatükü katastritunnussõ ja puutri ütles tälle, määndse registrinumbrõga põllutükü tuud katastritükkü pututasõ. Inemine saa umma maad pututava vahtsõ põllunumbrõ kõrraga kätte. Olõki es midä keerulist. Ummõtõ es tetä tuud inne, ku kirä tiil vastussidõ andminõ joba üle jõvvu nakas’ käümä.

Nigunii tetti tuud vahtsõt abinõvvu viimädsel aol üü ku päävä ja puutrimehe ommaki virga tegemä, ku näile tüü kätte andas. A kon olli mitu kuud varõmb puutrimiihi ülembä, kiä võinu tuud tarvidust ette nätä? Väega tõõnäolinõ, et nuu ülembä omma kah inneskidse puutrimehe ja -naasõ, kinka mõtlõminõ käügi nii, et ku tulõ jukõrust, sõs kaemi.

Jääs sääne tunnõ, et või olla pidänü koolin veidükesegi oppama malõmängu – kolmõ-nellä käügi ettenägemist. Puutrioppus võinu tulla perän tuud.


Harju Ülle: Mi kant’ pakk huvvi

Vumba Aare: Sõaväeläisi mõtsaärist

Linnamäe Lauri: Külärahvas uut «ijätüseautot»


ILM


Satu olõ-i uutaBergmanni Karl, ilmavana

Paastu- vai lumõsulamiskuu piässi tulõma peris normaalnõ kuu: külmembä ja lämmämbä päävä vaheldusõ lühkide vaheaigõga, sadõmiid piäs olõma tavalidsõst veidemb.

Paastukuu alustus piässi olõma peris parra külmäga, või olla piäaigu sadõmilda. Inne täüskuud (07.03) või olla üüse tuntavalt külmemb, a päivä või olla selgil päivil mõnõl puul mõni kraat’ üle nulli.

Sadõmiid seo kuu algusõn suurt olõma ei piässi. Miä edesi tulõ, tuud või joba nakada mõotama keväjä algus, a tuust joba katõ nädäli peräst.


Umma lehte saa osta ja telli


Uma Leht  saa osta Võro maakunnan Lehepunkti müügi-kotussist Võron, Parksepäl, Vahtsõliinan ja Antslan, Põlva maakunnan Põlvast, Räpinält, Kanepist, Ahjalt, Sabõrnast, Võõpsost, Verioralt, Verskast ja Tilsist.

Lehte saa telli egäst post'kontorist, e-kiräga (info@umaleht.ee) vai kõlistõn 78 22 221.
 


 

Reklaamitelehvooni
tel. 78 22 221;
56 606 494

ekiri:
info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS

 

KA KOS ÜTEl`


"Kõgõ ilosamb riik’ ilman om Lõuna-Eesti!"

Maie vilmin «Vanad ja kobedad... »


Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võroeesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

Siist saa nätä kodolehte «Egah kolgah uma kiil'», kost võit uuri vanasõnno ja mõistatusi tunnõtust.

Siin om laulik «Tarõ taivahe»

siist saa kaia Navitroll'a pilte

ja siin kah Navitroll'a pildi

Siist saa uuri MTÜ Vanaajamaja  tarkuisi palk’majjo ehitämise, lastukatussõ pandmisõ jms kotsilõ