PÄÄLEHT
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
KIRÄ
 


 Mi kant’ pakk huvvi

Harju Ülle

ylle@umaleht.ee

Et võrokiilside laulõ laulminõ om moodun, märge Võromaa turismitegijä iinotsan Veeroja Edaga turismimessil kaia, kuis tulõ vällä võrokiilne karaoke.

Minevädsel nädälivahjõl võeti Tal’nahe turimimessile Tourest 2004 ütenlaulmisõs säändse teedä-tunnõdu laulu nigu «Tii», «Kõnõtraat’», «Är ikku mu perrä, Vahtsõliina!» ja mitmõ Pulga Jaani laulu. Pillimehes oll’ lõõdsamiis’ Pihu Alo.

 Turismitegijä (kuralt): Mustingu Margrita, Mõttusõ Meelis, Randala Kadri, Soosaarõ Tiit ja Veeroja Eda messil.

Veeroja Eda kõnõl’, et karaoke tull’ häste vällä näil, kiä võro kiilt inämb-vähämb mõistsõ. «Karaoke-lindi teemi parõmbas, mõnõ laulu aigladsõmbas,» saa timä meelest võrokiilsest karaokest asi, midä või tulõvikun viil tetä.

Veeroja Eda ütel’, et Võro- ja Setomaa nukk tõmmas’ messil inemiisi nigu magneediga. Sääl laulti ja mängiti pilli, valõti hans’at, sai süvvä sõira, ümaküdsetüt rosindõga leibä ja sannan suidsutõt lihha.

«Inemiisil olõ-i inämb meelen, et säänest suidsulihha süvväs,» imeht’ Veeroja Eda. «Kõik’ aig küsti, et kost naid asju osta saassi. A mi ütlimi, et tuus piät iks Võromaalõ sõitma, pääliina supõr’marketist säänest kraami saa-i.»

Obinitsa Seto Seldsimaja pernaanõ Hõrna Rieka ütel’, et mi kandi rahva messitarõ olli ainogõsõ, miä olli elävä. «Tõsõ olli sändse akadeemilidse,» löüd Rieka. «Meil oll’ ka küsümine, kost tull’ vällä, et mi kandi vasta om huvi suur’,  põnõvamba as’a omma kiil’, laul ja ummamuudu rahvas.»

«Võrumaalõ tahetas tulla võru kiilt kullõma ja mi maad avastama,» kinnüt’ suurt huvvi mi kandi vasta ka Mõtsavelle talu perremiis’ Mõttusõ Meelis. «Ma näi messil pall’u sääntsiid, kiä omma joba mu man käünü. Ku punkrit näivä, tull’ naaratus näkku.»

Võro- ja Setomaa turismitegijä tulli messilt tagasi tühje kottõga: sõir, hans’a, liha ja leib saiva kõik’ otsa. Ja ku näide juttu usku, sis om suvõl mi kanti uuta pall’o pääliina rahvast, kelle jaos om mi «ummamuudu» kant’ põnnõv.Nurmi kirjäpandminõ lätt rassõlt

Linnamäe Lauri
lauri@umaleht.ee

 

Põllumaiõ kirjäpandminõ om Põllumajandusõ Registride ja Informatsiooni Ammõti (PRIA) Võro ja Põlva büroolõ tennü säändse järekõrra, et tüütäjide tüüpäävä omma illadsõ üüni vällä.

«Ületunnõ teemi kõvva,» kõnõl’ Parmani Ivar, PRIA Võro büroo vanõmbinspektor’, «ma esiki olõ kümneni õdagu tüül olnu.» PRIA Põlva büroo vanõmbinspektor’ Protsini Piitre jutu perrä olõ-i sääl illatsidõ üütunnõni paprit kõrraldat, a ületunnõ tetäs külh.

Hädäliisi avitõn omma Võro PRIA vanõmbpets´älisti Kipperi Ennu tüüpäävä hulga kibõhõmba ku muido.

Järjekõrra tekkü tuust, et põllumaiõ kirjäpandmisõs antu aig jäie väega lühküs. Minevänädäli lõpun pikendedi täht’aigu 12. aprilini. Et maiõlõ timahava ja ka tulõvikun Õuruupa Liidu tukõ saia, piät maa PRIAn kirjä pandma.

Segähüst tegevä vahtsõ põllumassiivõ numbrõ, midä inämbüs inemiisi ei tiiä ja seoniaoni ka kostki muialt teedä es saa, ku PRIA büroost. PRIA paksõ võimalust eelektron’postiga uma tarviligu numbri teedä saia, a tuud kasutõdi nii pall’o, et PRIA es jovva inämb kõigilõ vastada. Tuuperäst luudi PRIA kodolehele pääle pikkä uutmist (26. radokuul) võimalus uma talo katastritunnussõ perrä esi tarvilik nummõr’ üles otsi. A säält saa otsi õnnõ põllunumbrit, luudusligu hainamaa nummõrd saa iks teedä õnnõ PRIAst.

Kirjäpandmist tege segätsembäs tuugi, et olõ-i teedä, kupall’o inemiisi või maid är deklariiri tahta. Radokuu lõpust oll’ maa kirjä pandnu pääle poolõtõsõ tuhandõ inemise. Parmani sõnno perrä lätt üte inemise avitamisõs 20 minodist nika ku tunni aoni.Bussi omma tühä

Bussivirmadõ pääligu omma murrõn, et sakõstõ sõit bussin üts’-kats’, mõnikõrd mitte üttegi inemist. «Mõnõ lõigu omma egäst pikembäst liinist kimmäle säändse,» tunnistas OÜ Põlva Reisijateveod päämiis’ Olli Endel. Tä ütles, et kõgõ veidemb sõitjit om Põlva-Orava vaihõl.

«Kiä tuu rummal’ om, kiä sõit Mõnistõ-Varstu kandist Võrolõ bussiga, miä tege läbi Tsooru 8–9-kilomeetridse tsõõri ja tuuga puul’ tunni kaotas?» küsüs Võro Autobaasi päälik Kikka Jüri. «Inemine kaes, kuis muudmuudu liina saa.» Kikkas tunnistas, et algusõn omma tühä kõik’ liini, miä veeremaiõ päält Võro liina poolõ sõitma nakkasõ.

«Mi ja Põlva maavalitsus lövvämi siski, et ka vanõmba inemise tahtva sõita ja taha-i üte-katõ sõitjaga liinijuppõ kinni panda,» ütles Olli Endel. Tä löüd, et riigi dotats’oon’ võinu iks suurõmb olla. Minevä aasta oll’ seo 4 kruuni ja 37 senti üte kilomeetri päält, aastan kokko 5,5 miljonit kruuni. Seo aasta om toetus 4,63 kruuni kilomeetri päält, a maist nõsõs ka nahvta-aktsiis’ ja sais jääs samas.

Põlva maavalitsusõ majanduspets’älist’ Mehilase Mikk om tuud miilt, et ku valla ummi koolibussõga appi tulõva, sis olõ-i vaia liine kinnipandmist pellädä. «Näütüses Kõllõstõ, Mik’tämäe ja Räpinä vallan tüütäs seo süsteem’ häste,» löüd tä.

Ka Kikka Jüri luut, et saa vallabussõst api. «Vallabussõ graafik om  häste vällä märgit, buss’ sõit küläst küllä,» ütles tä. «Tuu olõs hää kokkolepe, ku vallabuss’ tuu inemise vallakeskustõ ja säält sõit mi suur’ buss’ edesi liina.»

A hädä om tuungi, et tegeligult olõki-i bussi nii tühä, ku müüdü piledi näütäse. Mehilase Mikk seletäs, et inemise saag’va esi ossa, mink pääl istussõ. «Et piletit võeda-i ja pandas raha bussijuhi karmanni, tuu mass sõitjilõ kätte,» hoiatas tä.

Mehilase sõnno perrä kuts rahvas bussõ joba «rikkide» ja «vaesidõ» bussõs. «Rikkide» buss’ om FIE-st väiku vidäjä uma, kiä and ausahe kõigilõ piledi, selle et hinnäst olõ-i mõtõt pükä. «Saman ütles suurõ virma bussijuht’, et pilet’ om 18, a anna kümnekas, ma vii su är!» om Mehilane murõlik. Perän kaes bussivirma umanik, et kiäki sõida-i taad liini ja buss’ võedas käügist.

Harju Ülle

 

Kanepi koolil tulõ 200. juubõl’

Kanepi kuul’ pidä seo kuu 27. pääväl tsõõrikut juubõlit – 200 aastakka tagasi alost’ pastoriherr Philip von Roth Kanepin latsi oppamist. Oppus käve sis muidoki puhtan maakeelen.

Kanepist peri aoluulanõ Hirvlaanõ Milvi kitt’, et Kanepi kuul’ oll’ edimäne kihlkunnakuul’, kon oll’ tõistmuudu opikava: pääle lugõmisõ-kirotamisõ ja usotiidüse opati maatiidüst, aoluku, põllumajandusõ algtiidmiisi, käsitüüd, võimlõmist ja laulmist.

Muudsa oppamisõ viis’ oll’ tuugi, et vanõmba latsõ panti noorõmbit oppama.

Hirvlaanõ Milvi saa kooli juubõlis valmis raamadu «Kanepi kool läbi kahe sajandi», kost saa lukõ ka kõigist tõisist Kanepi kihlkunnan kunagi tüütänüist koolõst. Inämbüs noist omma parhilla alalõ õnnõ vanainemiisi mälestüisin.

Kanõpi kuul’ kuts kõiki ummi «latsi» kooli juubõlipidolõ. Juubõlit alostõdas 27. paastukuu pääväl kell 14 Ala ja Mäe surnuaia pääl vanno oppajidõ mälestämisega, kell 16 tulõ raamadu näütämine ja pido nakkas kell 17.

Pidopääväl saa kullõlda ka kooli vahtsõt hümni, mink sõna om kirotanu Tageli Tähte.

Harju Ülle