PÄÄLEHT
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
KIRÄ
 


 
Võro saatõ läävä edesi

Harju Ülle
ylle@umaleht.ee 


Riidist (19.03) om Marta raadion kõrd nädälin võrokiilne tunn’, telesaatõsari «Mõtõlus» jakkus 12 saatõga sügüsest vai talvõst ja tulõman omma mulgi-tartokiilse saatõ Eesti Raadion.


Riiklik programm’ «Lõunaeesti keel ja kultuur» otsust’ anda seo aasta rahha ütele tele- ja katõlõ raadioprojektilõ.

ETV Tarto stuudio päälik Rebäse Tiina ütles, et «Mõtõlusõ» vahtsilõ saatilõ om plaanin kutsu põnõvit inemiisi eri eloaladõlt.

Kas ETV näütäs «Mõtõlust» sügüse kehvembäl aol vai 2005. aasta jaanuarist samal aol, olõ-i viil otsustõt.

«Seeni om «Mõtõlusõst» pall’o hääd kõnõld,» ütles Rebäse Tiina. « Inemiisi meelest om väärtüs tuu, et saatõjuht’ ei nõsta hinnäst esinejäst korõmbas, et võro kiil’ tulõtas latsõpõlvõ miilde ja et võrokiilne saadõ rikastas ka kiräkeelen kõnõlõjidõ keelekasutust.»

Rebäse Tiina ütles, et kõgõ inämb kaejit om olnu Veesaarõ Annega saatõl – üle 128 000.«Mõtõlusõ» saadõt Veesaarõ Annega kai päält 128 000 inemise. Rahvalõ miildünü saatõsari jakkus tulõva sügüse vai vahtsõl talvõl.

«Inemise tulõva saatõlõ hää meelega,» seletäs Rebäse Tiina. «Õnnõ üts’ väega edukas ärimiis’ om är ütelnü. Mõni Võromaalt peri inemine om ka kah’otundõga ütelnü, et  saa-i saatõlõ tulla, selle et om võro keele är unõhtanu.»

Marta Raadio päälik Käo Meelis ütles, et võrokiilne tunn’ nakkas Martan olõma egä riidi kell 11–12, kõrratas saadõt pühäpäävä kell 17–18.

«Küläelo-saatõ omma üle üte, egä katõ nädäli takast tulõ tõistmuudu saadõ, kon kõnõldas mi kandi murrist, om publitsistikat ja kultuurilugusit,» lupa Käo Meelis. Saatin mängitäs  võrokiilset muusikat.

Eesti Raadion tulõ sügüse kuvvõosalinõ sari «Om maid maailman tuhandit». Saatõjuht’ Tarandi Mari taht tetä kolm tarto- ja kolm mulgikiilset saadõt.

«Tahassi jõuda imä kodokeeleni Halliste murrakuni ja ja esä imäkeeleni – Otepää ja Sangaste murrakuni,» selgitäs Tarandi Mari. «Mi perren om ka üle 90-aastanõ vanatädi, kelle kodonõ kiil’ om mulgi kiil’.»

Tarandi Mari lupa valli juttõ-laulõ Eesti Keele Instituudi murdõarhiivist, a juttu tulõ ka inemiisiga paiga pääl, kiä viil kiilt mõistva. Egän saatõn kõnõldas ka mõnõst laembast teemäst ni saa kullõlda kirändüse pärle (Rennit, Adamson, Traat).

Tarandi Mari pallõs, et ku kiäki om esi vai tiid häid tarto ja mulgi keele kõnõlõjit, andku Eesti Raadiolõ teedä.

 

Obinitsa kääpit ähvärdäs pall’asragominõ

Silmä Sandri
uudissidõagõntuur’ Rohiline Värde


Minevä nädäli tull’ vällä, et mõtsavirma taht pall’as rako Obinitsa ker’ko ja kalmuaia tagodsõ mõtsa, kon omma Eesti üte haruldadsõmba kääpä ja kon saisõ aastasatu kivist Peko rist’.

Jäledü plaan’ tull’ vällä puul’juhusligult, ku Meremäe valla maaumanik Borga Triinu kuulsõ vallamajan, et piä lätt kääpide pääl lakõsragominõ valla. Samma kinnüt’ ka Võromaa Keskkunnateenistüs.

Hilana külä miis´ Raudoja Ahto ütles, et umal aol es tetä kääpit kül mõtsa, a parhilla lahk lakõsragominõ pühä­paiga är.

Maatükü inneskine umanik oll’ möönü ker’kotagodsõ maa mõtsavirmalõ Tava Mets. Tuuperäst, et sääl olli kääpä, and’ mõtsavirma as’ast muinsuskaitsõammõtilõ teedä. Muinsuskaitsõammõdi Võromaa vanõmbinspektor’ Undi Arnold ütel’ virmalõ saadõtun kirän, et olõ-i takistuisi mõtsamajandamisõs kaitsõalodsõl maal.

Kiä om kõrragi naid kääpit nännü, tiid, et 34 kääbäst omma nii tihedähe, et mõtsatüü om naist üle sõitmalda ilmvõimalda.

Borga Triinu sõnno perrä omma 9.–10. aastasaast peri kääpä üte Eesti haruldadsõmba ja Eesti kirändüsmuusõum’ om täüs perimüst Obinitsa kääpide kottalõ.

A kõgõ tähtsämb om viil tuu, et vanal aol oll’ kääpide man kivist rist’, midä inemise kutsva Peko ristis ja miä oll’ pühä. Kääpit hindit om katõsugutsit – tsõõrigu ja pikä kääpä. Perimüse kõnõlõsõ, et tsõõrikidõ ala omma matõdu hobõsõ ja piklikkõ ala inemise.

Vana ao välläkaibja Valgu Heiki löüd, et kääpide pääl tohe-i lakõsragomisõst kõnõldagi. Muinsuskaitsõammõdi saisukotust pidä tä ahta nägemise tulõmusõs: «Nä nägevä õnnõ kääbäst, a tegeligult omma kalmuaid, kerik, kääpä ja mõts üts’ pühä tervik.»

Prõlla olõ-i õnnõs viil kõik’ häönü. Mõtsavirma tull’ setodõlõ vasta, nakka õs viil ragoma ja om nõun nelä hektärri suurudsõ mõtsa riigile müümä.

Vallavanõmb Nurga Aivar lupa saata kultuuri- ja keskkonnaministeeriumilõ kirä palvõga, et nä mõtlõsi mõtsajupi ärostmisõ pääle. Mõtlõmist om: hektär’ mõtsa mass 100 000 kruuni.

 

Kauksi Ülle sai Suidsu-avvuhinna

Eelä pääle lõunat anti võro kiränikulõ Kauksi Üllele Eesti Kirändüsmuusõumin Tarton kätte 20 000-krooninõ Gustav Suidsu nimeline stipendium’ võrokiilse luulõkogo «Käänüpäiv» iist.Preemiäsaaja Kauksi Ülle.
 

«Seo kogo om mul süämest kirotõt,» kõnõlõs Kauksi Ülle. «Õkva seo mu raamat om pall’odõlõ miildünü, vana sõbra omma kõlistanu ja kitnü.»

Kauksi Ülle imehtäs ummi sõnno perrä tuud, et «Käänüpäivä» kitvä kõgõ inämb mehe. Mille nii, mõista-i kiränaanõ seletä.

«Tuu om säändse kimmä suurõ tundõ pääle luudu, et säändse as’a tunnõt õkvalt är,» kitt koko kirä-, laulu- ja kunstimiis’ Ilvese Aapo.

«Või-olla tuuperäst miildüs kogo naisilõ veidemb, et nä omma kadõda: olõ-i hindäl säänest suurt tunnõt seen!» märk’ Ilvese Aapo.

Suidsu-stipendium’ om Kultuur’kapitali Tartomaa ekspert’grupi ja Tarto liina vahtsõnõ avvuhind, midä andas vällä seost aastast filosoofilidsõ sisuga ja kunstilidsõlt õnnistunu luulõkogo iist.

Harju Ülle