PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
PERÄMÄNE KÜLG
KIRÄ

 
       


 

Kuul’meistri piibli

Võromaa Muusõumi vanakraami seen om üts’ perämäne suur’, Võro oppajidõ perekunna piibli, kohe umanik ja tä sugulasõ omma perekunna sündümiisi ja kuulmiisi üles kirotanu päält katõ aastasaa.

1847. a trükit piibli oll’ Võro kuul’meistri Jürgensoni Aleksandri edimädse naasõ Olga perekunna uma, kohe timä esä Saarmanni Jaan ja tõsõ märkse 1850–1973 sündümiisi ja kuulmiisi kuupäivi.

Piibli viiri pääle om pääle kuupäivi üles kirotõt, kost võit määntsidki piiblisalmõ löüdä ja annõt lühkit seletüisi.

Pääle Võrolt Tartohe kolimist sõitsõva Jürgensoni piä edesi Peterburki, kon Jürgensoni Aleksandri oll’ elo lõpuni Jaani Eesti kogodusõ keriguoppaja. Või olla, et tuuperäst omma raamadu kaasi pääle üles kirotõdu ka perekunnaliikmidõ armulavvalkäümise.

Inne tuud opsõ Aleksandri 1880–1890 Tarto ülikoolin filosoofia- ja teoloogiaosakunnan, pääle lõpõtamist juhat’ Võro Poiglatsi I järgü eräkuul’-pansjonni ja Võro Tütärlatsi I järgü erakuul’-pansjonni.

Jürgensoni elli Kreutzwaldi uulits 2, õkvalt parhilladsõ staadioni man. Suurõ krundi pääl olliva viil op’misõ- ja pansjonaadihuunõ, oppajidõ elämise olliva säälsaman lähkün, Karja uulits 26. Aleksandri naanõ Olga oll’ oppajas Põlvan.

Linnamäe Lauri

 

Kagahii peräkärru!

Rõugõ vallan Raudsepä külän Kuusõ puul võisõ seo talv’ nätä, kuis T-40 vidi hainu, hobõsõvangõr’ takan.

Ku Uma Leht läts’ pilti tegemä, es saa talu nuur’peremiis’ sukugi pahadsõs, hoobis selet’, et traktor’ sai õkva ostõtus, a kärru es jõvva ütekõrraga osta.

Raudsepä talun om kõik’aig hobõst peetü, lehmgi om laudan, no kuigimuudu piät näile jo haina ette saama. Hobõsõrattilõ säeti ravvast tiisli külge ja oll’gi vidämisriist olõman.

Nuur’peremiis’, kiä opis Tartun kihäkultuuri, taht iks kodo tagasi tulla ja jõudumüüdä tallugi pitä.

Saarõ Evar