logo
logo

UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
PERÄMÄNE KÜLG
KIRÄ
ARHIIVTrüki otsisõna ja pressi ENTER

JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE


Puu muldapanõk’ om hingeasi

«Kas seo puu kasus saa-aastadsõs?» uursõva latsõ minevädsel nädälivahjõl Liimõtsa Lauri puul Karulan, ku tsusksi mulda elo edimädse puukõsõ. Üts’ lats’ kuvvõ-, tõnõ kolmõaastanõ. Ja küssevä edesi: «Kas mi ka näemi, ku seo puu suurõs saa?»

Lats’ki saa arvo, et üte puu suurõskasuminõ võtt perädü pall’o aigu. Tuud nägevä vas’t istutaja latsõ ja latsõlatsõ. A puu maaharagominõ võtt tuu iist õnnõ mõnõ minodi.

Vahtsõn Eesti Vabariigin om seoniaoni päämädselt viimäst tähtsäs peet. Ku riigimõtsan olõ-i viil mõtsaistutamist ragomisõ kõrval är unõhtõt, sis erämõtsaumanigu omma märk’nü päämidselt tuust, kuis mõts kipõlt rahas vaihta. Tuud olõ-i tahet märgotagi, et asõmalõ piäs ka midägi andma.

Õnnõs om asi nakanu muutuma. Suur’kampaania «Las jääs vai ütski mõts!» om pandnu pall’o märk’mä, et piässi elon iks kõrra käe mulladsõs tegemä ja tulõvilõ põlvilõ mõnõ puu kasuma pandma. Riigimõtsa istutama minegi pääle oll’ nii pall’o tahtjit, et kõik’ huvilidsõ mõtsa es päseki. Meil siin Võromaal saiva vaba kotussõ kae et viil kõgõ kipõmbahe täüs.

A hää om nätä, et ka erämõtsaumanigu taha-i as’ast kõrvalõ jäiä ja omma nõun mõtsast saadu raha iist midägi mõtsalõ tagasi andma. Olõs Liimõtsa Lauri sugutsiid mõtsaperemiihi inämb, sis saanu Eesti mõtsa rassõ aig tsipa kipõmbalt ümbre.

Umma lehte saa osta ja telli

Lehte saa telli egäst post'kontorist, e-kiräga (info@umaleht.ee) vai kõlistõn 78 22 221.

Uma Lehe sõbõr

 


Kaplinski Jaan: Ugandi kiil’ om kiil’

Ilvesse Aapo: ku uma asja aa, om tuu väega eesti as’a muudu

Harju Ülle: Mõtsa istutõdas süämega

 

ILM


Lämmi lätt edesiBergmanni Karl, ilmavana

Lehekuu lämmi lätt edesi. Muidu ilma vihmalda, a mõnõl puul või tulla piksevihma.

Tuul’ või puhku egäst suunast, hinnäst käändä ja muuta.

Pääle kuu viimädse veerändi ja noorõkuu ümbre või olla pilvitsemb ja jaihõmb.

Ristipäävä või tulla halla ja või ka inämb vihma sata.

Inne suvistõpühhi või olla jaihõvõitu ja või ka vihmasadamist uuta.

Siist saa uuri MTÜ Vanaajamaja  tarkuisi palk’majjo ehitämise, lastukatussõ pandmisõ jms kotsilõ

Siist saa kaia Navitroll'a pilte

ja siin kah Navitroll'a pildi

Siin om laulik «Tarõ taivahe»

 


 

Reklaamitelehvooni
tel. 78 22 221;
56 606 494

ekiri:
info@umaleht.ee


TOIMÕNDUS

 

KA KOS ÜTEl`


«Räpinäl om «Tii» saanu tõõlidsõs rahvalaulus.»

Vaino Maie Räpinält kitt õurolaulu ja Aapot (Koit)


Uma internetin


Siia vaotaden
saa kullõlda ansambli Liinatsura vahtsid laulõ.


Siist saa uuri võroeesti synaraamatut

Siist saa kaia Põlva, Räpinä ja Vahtsõliina kihlkunna kotussõnimmi

Siist saa lukõ ja kullõlda muinasjuttu «Vaenõlats’ kuu pääl».

Siist saa lukõq Eesti rahva nal´ajuttõ, minkast mõni om ka võro keeli kirjä pant.

Siist saa nätä kodolehte «Egah kolgah uma kiil'», kost võit uuri vanasõnno ja mõistatusi tunnõtust.

Siist saa kullõlda andsambli Ummamuudu vanõmbit võro- ja eestikeelitsiid laulõ