logo
logo

MÄRGOTUS
ELO
VAIELUS
KIRÄQ
KERGÜSI
INNEMBI
 

Otsi viil ei saaq ! JUHTKIRI SEON LEHEN PÄHÄMÄÄRMINE

Määne tulõ põimukuu ilm?

aaaa
Lepaste Aare pilt

Bergmanni Karl (78), eläs Võromaal Lükkä kandin Rallovin, um ilma kaenuq 1955. aastagast.

Augusti edimäne nätal` um lämmi, sadõmiid ja piksõst. Tõnõ nätäl` um jahedamp, ka sadõmiid. Kolmas nätäl` um veidükese lämmämp ja vihmavaenõ. Nelläs nätäl` um lämmi, um vihma ja piksõt. Kuu lõpp um jahhe ja või ollaq joba üükülmä. 

Ma heräne üles hummuku kell neli, puul` viis` kae vällän kraatõ ja tuud, midä um: kas um utu ja sadõmiid – nuuq märgi üles. Umbõs kellä poolõ kolmõ aigu võta päävädseq kraadiq ja sys õdagus võta päävä keskmidse kokku. Sys ma kae ka loodust: loodus näütäs väega pall`u märke. Timahavvanõ loodus um sääne, et sjoo kottalõ ei mõistaq ma üldäq inämp midägi õigõt. Osa loodust näütäs põraq, et om süküs ja osa loodust um viil keväjän.
Nii om sjoo aastak üldse üts` eräkõrdnõ aastak, midäd ei olõq seenini maq uma ilmakaemise ao seen löüdnü. Um hullõmbat olnuq, um parõmbat olnuq, a mitte säänest. Augusti kottalõ ütle, midä ma näe; miä piässi olõma, a ma ei ütle kunagi, et nii umgi.


Kärbärõuk lätt Võromaal moodust

Mehikuurma eläs iks kalast

Miiq saa-aastadsõq ei käüq roosa kübärägä


Kama Kaido: Ma usu, et seo olõ ei sukugi viimäne asi, miä võrokiildsen aokirändüsen är tetäs

SUVÕÜLIKOOLIST

Räpinä kihlkunna piire perrä om parhilladsõ Tarto maakunna Miikse (Meeksi) valla Lämmijärveviirne ala aoluuline Võromaa. Selle peedäs timahavvanõ Kaika suvõülikuul Mehikuurman.

Riidi, kooli edimädsel pääväl toimusõgiq päämädselt Miiksekanti pututavaq loenguq.

Õigõusulidsist Võromaa kultuurin kynõlas Vello Paatsi, Peipsiveere elost Jevgenia Viktorova vai Eiki Berg, kalamehhi kultuurist ja keelest Voldemar Narusing ni Urmas Kalla, Peipsi kalamajandusõst Andu Kangur, Mehikuurma koolist Endel Kõrm ja esihindäst Vaino Vahing.
 
määrmine

Reklaamitelehvooniq

279 91 435
256 492 686

 

TOIMÕNDUS

KA KOS ÜTEl`


“Ma esiq ütle mynikõrd naasõlõ, et võinuq koton rohkõmb võro kiilt kynõlda, vast saavaq sys latsist kah inemiseq,

Piimändüstalonik Niilo Tiit võro keelest
SEO KUU

1.-3. Mõtsavelli 7 kokkutulõk` Kautlan kl. 16

2.-4. Obinitsan Setomaa Suvõülikuul`, miä algas 2. augustil kell 14 Obinitsa koolimaja man.

4.-6. Mehikuurman Kaika 7 suvõülikuul`, miä tetäs valla kell 13 Mehikuurma kooli man.

4.-6. Oraval Põlva maakunna ja Sillamäe latsi folkloorilaagri, miä algas riide kell 12 Orava koolimajan.

5. Verskah Seto Talomuuseumih 7 Seto Kuningriigi päiv, miä nakkas pääle kell 11

5. Kanepi vallan Hurmin Savi turismitalon om puulpäiv kell 10

5. Rõugõ Ööbikuoron Rõugõ valla 6 kodokandipäiv. Alostus kell 14

6. Laulupido Miss`oh

6. Rahvusvahelidse orelifestivali kontsert` Urvastõ kerigun
kell 18. Mäng` Ines Maidre

6. Põlva valla Kiuma külä 505. aastapäiv kell 14

7.-12. Midrilaagri Nursin spordihuviliisile latsilõ

12. Lasva külä kodokandipäiv. Oodõtas kyiki küläinemiisi ja noid, kiä ommaq olnuq Lasvaga kunagi seotuq

15.-20. Vask`pillipääväq Võro Muus`kakoolin

19. Paasapäiv Obinitsah

20. Kreutzwaldi-papa murutiatrin Võrol etendüs "Tondila"
kell 20

26. Rõugõ rahvamajan Mikkõ-Mannõ laat

29. August Teppo mälehtüspäiv Võromaa Muuseumin