PÄÄLEHT
MÄRGOTUS
ELO
KERGÜSI
INNEMBI
Otsi viil ei saaq !


 KUIS KIRUTA

Vagivastanõ täämbä ilmuma nakanu Uma Leht` om otsast otsani uman keelen. Tegijide uman keelen kah: säält, kost kirotaja peri, säält ka kiil`. Tegijäq ommaq inämbjaolt Õdagu-Võrumaalt ja tuuperäst saa eiq näide kiil` ollaq muud, ku Õdagu-Võrumaa uma. Kimmäde lövvüs inemiisi, kiäq ütläseq, et taa kiil`, medä lehen kirutõdas, ei olõq miiq kiil`. Ja näil om õigus, a egaq ei saaq jo egalõütele esiq lehte ka vällä andma nakata! Mia sys tetäq? Et egä kolga ja nulga kiilt lehest lukõq saanuq, soovitamiq pleiädsi peiju võtta ja meile kirutaq!

Har`otamine päst
A egaq tegeligult tuu nii olõ eiq, et kyik jutuq, looq, uudissõq jms lätväq trükkü nii, kuis jummal` kirutajat juhatanuq. Jutt või ollaq külq uman küläkeelen, a keeletoimõndaja pand tuu vahtsõdõ kirjaviisi. Tuu vahtsõ kirjaviisiga om nii, et targaq keeletiidläseq ommaq tuu vällä märk`nü ja soovitasõq kasutaq. Vahtsõn kiräviisin om viltu märk` ` pant pehmendet synnu sisse, q tähistäs mitmust (pini mäe pääl (üts` pini), piniq mäe pääl (mitu pinni)). Pääle tuu käü q viil mynõ tegusynavormi lõppu ja mynõ nimisyna lõppu. y
pandas venne keele muudu õ asõmalõ (syna, myni). Keeletoimõndaja parandas viil äräq nuuq eesti keele synaq, miaq ommaq võru keele juttu kirutamise aigu sisse tulluq vai parandas äräq mynõ vahtsõmba synavormi ja pand vanõmba asõmalõ. Kost tä tiid, määne om vahtsõmb, määne vanõmb? A tä om tuud ülikoolin op`nu ja tuust egäsugutsiid töid kirutanuq.

Inemiseq ommaq pall`u kaavanuq, et vahtsõn kirjäviisin lugusiid om rassõ lukõq. Ma arva, et rassõ om tuuperäst, et om veidüq võru keelen lugõmist harjutõt. A harjutamine pedi meistris tegemäde. Ja taa
leht` om jälq üts` võimalus hendä proovilõpandmises ja harjutamises!

Kiri kiruta aadressil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.