PÄÄLEHT
MÄRGOTUS
ELO
KIRÄQ
KERGÜSI
INNEMBI
Otsi viil ei saaq !


 Mehikuurma eläs iks kalast

Allasõ Tiia
tiia@polvakoit.ee

Värsket kalla saa egäüts` mis-taht-aol Mehikuurmast, kon peedäs timahavvanõ Kaika suvõülikuul`.

«Kalla um», ütles OÜ Latikas päämiiss` Margus Narusing. Tartomaa Miikse valla kygõ suurõmb ettevõtõq, OÜ Latikas - pakk tüüd 50 inemisele, kinkast inämbüs ommaq kohaliguq kalameheq.

Suvõl algas kalamiihi tüüpäiv nellä paiku hummugu. Et kala hukka es lännüq, võedas laiva iäd üten ja saagiynnõ hääs visatas vette tsilk viinagi.

Parhillaq käü püük` ynnõq mõrraga, võ
rgoga püüdäq ei toheq. Traalipüügiga OÜ Latikas ei tegeleq. Vällä tõmmatas kykkõ: latikat, haugõ, kohha, ahunat, angõrjat. Sadaman ja kalapunktin mass vähämbä latika kilu 10 kruuni ja suurõmbal 14, haug mass 16, särg` 4 kruuni.

Koha aasta keskmäne hind om 30 ja ahunal 20 kruuni kilu.

Kalameheq ommaq inämbjaolt füüsilidsest isikust ettevõtjaq, kiä masva OÜ Latikalõ lepingide alussõl renti püügilubadõ, püügiriistu ja sadaman tüütävide massinide iist. Kalapüüdjäq jagunõsõq laivkunnõs, midä näütüses Mehikuurma sadaman om neli. Laivkund ühendäs kuni säidset püüdjät

Fjodorovi Piitre hoolitsas, et kõgõ hinnalidsõm kala - angõrjas hukka es lännüqKu 30-40 mehele and tüüd järv, sys naisilõ ei tahaq Miikse vallan tüüd jakkuda. Innembine Mehikuurma ummõlusõtsehh ei tüütä ja kalaturism tahtnu välläarõndamist - huvi tuu vasta um õigõq suur`. Mehikuurma ütes päähädäs om Tarto puult tullõn 40 km ruusatiid, miä keväjä peris läbipäsemäldäq. A õkva keväjä käü püük` kygõ suurõmba huuga, meheq ummaq tõnõkõrd tüül 15-20 tunni.

Kalamehe ammõt` perändüs Peipsi veeren sakõst esält pojalõ. «Näütes muq esä om üle 50 aasta kalur` olnuq, maq esiq seol alal tegutsõnuq 12 aastat,» kynõl` Margus Narusing.

Timä meelestki om ja jääs kalandus Mehikuurma elo alussõs, kuqki parhillaq um rassõ alusta. «Uma 200 000 kruuni piät kimmäle sisse pandma,» löüd Narusing. «Vinne aigu massõ kapronivõrgu kilu kopikit, nüüd koskil 100 kruuni. Kolhoosist saadu rasvaga eletäs täämbädseni.»

OÜ Latika all tüütäseq inämbüste  meheq vannudsõn 30-45 aastat, alla 30 vanutsit um üts`-kats`. Kalamehhi arv sõltus keskunnameti eräldet püügilubadõ arvust. «Egaq kalurit manoq ei tulõq, kuq, sys asõmalõ. Püügilubadõ arv om piiratu.»

Riidi Mehikuurman algava Kaika suvõülikooli tudengiq saavaq nisamatõ värsket kalla ni laivagagiq sõita.