PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
INNEMBI
KERGÜSI
 


 Uma and mõttõ

Vällämaalasõq, kinkaga juttu olõ ajanu, ommaq sakõst imehtellänü tuud, et miiqsuurudsõl väikul rahval om peris uma kiil` ja et miiq tuud egä päiv kynõla. Tuu, et meil ommaq umaq synaq asju jaos, miä ommaq mi ümbre, ütläs väega pall`u.

Kygõpäält kynõlas tuu, et mi märgi ESIQ ja UMMAMUUDU. Seo om suur` asi. Pall`uq mõista-i hindämuudu märki, a eestläseq mõistvaq. Uma kiil` köüt eestläseq ütte, tuu tähendäs, et nääq märk`väq ÜTTEMUUDU. Mõlõmbaq ommaq üttemuudu tähtsäq.

Ku Eestin olliq kihlkunnaq ja inemiseq kynõliq uma kihlkunna kiilt, ütel` tuu asi niisama: üte kandi rahval olliq hindä ütlämiseq ja oll` uma mõttõilm. Tuu ütläs ummakõrda kattõ asja: kygõpäält tuud, et üte kihlkunna rahvas mõist` ESIQ märki ja sis viil tuud, et üte kihlkunna rahvas märke ÜTTEMUUDU.


Võrokõisilt tulõs oppust võtta

Parhilladsil Eesti vallul ei olõq umma esimuuduolõmist ja ei olõq ummi synnu asju seletämises. Nuuq esiqeräsüseq ommaq häönüq vai kaotõduq. Tuuperäst saa-i vallun ollaq ka ütist miiq-tunnõt, minkast johtus umahindä lähembä ümbrüse iist hoolitsamine. Tuu om viil või-ollaq ainugõnõ, minkast ültse midägi johtus.

Mul om ilmkistumaldaq hää miil`, et võrokõsõq ommaq mõistnuq alalõ hoita oskuist, kuimuudu asju ummi synnuga ärq seletä. Tuu om ka tõtõ, et pall`uside parhilladsõ ao asju vms sellätämises ommaq synaq puudus. A tuu olõ-i määne sääne hädä, midä lahendaq ei saaq.

Hädäs om, et tõisin inneskidsin kihlkunnõn om tuu oskus häönü. A ma usu, et mitte periselt. Ma usu mulk`õ sisse – näide kultuuriselts` tegutsõs ni püüd alalõ hoita hindä mõttõilma. Mul om usku ka saarõ-rahvihe, selle et ka näide mõttõilm, näide UMA om viil alalõ. A tõisilõ inneskidsile kihlkunnõlõ soovita ma oppust võtta Võromaa rahvast.

Aivar Hannolainen
, Tal`na Tehnikülikooli 24-aastanõ majandustudeng`, kinka
vanavanaimä om peri Rõugõst


Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.