PÄÄLEHT
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
KIRÄQ
 


 
Bussijuht` tetti õkva tüült valla


Allasõ Tiiatiia@polvakoit.ee


Üts` Võro Autobaasi bussijuht` andsõ sõitjidõlõ võlss`piledi ja tä tetti õkva tüült valla.

13. märts` oll` must päiv ütele Võro Autobaasi bussijuhilõ – inne Tartot bussi tulnuq kontroll` tekk` kindlas, et piä puuli tuulsamal aol bussin olnuide inemisi sõidupilediq es olõq õigõq. «Kulla miis`, mis sul siin toimus,» ütel` kontrolöriprovva sohvõrilõ, ku reisjide sõidupiletiq olliq üle kaetuq.

«Lugu om teedäq ja löüdnü lõpplahendusõ: tuu bussijuht` inämb ei tüütä meil ja rohkõmp ma ei kommenteeriq,» ütel` AS-i Võru Autobaas direktor Kikkasõ Jüri. «Ühiskonnan om iks inemiisi, kiä tüükotusõst tahtvaq varastaq ja pettüsegaq määnestki asjaq tetäq. Iks aetas kässi vyyra vara mano, ütlemi nii,» pand` Kikkasõ Jüri mynõ lausõ viil manuq.

AS-i Sebe juhatusõ esimiis` Lehe Toivo ütel`, et näide firma um tegutsõnuq 8 aastat ja tuu ao joosul um suusa saanuq nii kümme bussijuhti piletimüügi kõrra rikmise peräst. «Egaq inemisi piat kasvatama kah ja egä väiksembä as`a iist ei saaq valla tetäq. Tuud saat mitmide rikmiste peräst,» ütel` Leht. Timä synnu perrä um näide bussijuhtel tulõmuspalk ja sohitegemise kõrral kaotasõq nääq palgast suuri summasit. Sebe juht` nimmas`, et kygõ rohkõmb tulõ võls`mist ette lühkide otsõ ja egäpäävätside reisjidega, kiä lepüse bussijuhiga vastastikku kokko. «Bussiijuhi ja reisijapuulnõ suheq piässi olõma mõlõmbapuulsõlt ausa. Kodanikujulgust tulnuq rohkõmb üles näüdätä: kaiaq, kas juht` and piledi kassaaparaadist vai koskilt muialt, ja kaiaq tuud, miä sinnäq piledi pääle om lüüdüq,» opas` Leht. Sebel ollõv nüüd Prantsusõ peritollo elektroonilidseq aparaadiq, kost tulnuq piledi pääl kyik selgelt kirän.Film häömisest

 
Harju Ülle
 
 


ylle@polvakoit.ee


Minevä nädäli saivaq Kaskpeidi Toivo ja Jansonsi Silvi valmis vahtsõ filmi «Pini hind», miä kynõlõs vannust inemiisist, kinkal maal inämb hää elläq olõ-i.

«Inemine ei massaq midägi, tõist säänest valitsust põllumeheq üle ei eläq,» pahandas filmin Peedomaa Ülo, kinkal vahtsõq euronormiq lupa-i inämb piimä kombinaati andaq ja kari tulõ ärq häötäq.

«Liinah olõssi ma vast hoobis ärq lõpnu,» löüd filmi päätegeläne, vinneaignõ majandustiidläne Laiveri Evi. Timä läts` Orava valda kodotallu pidämä viil inne vahtsõ Eesti Vabariigi välläkuulutmist. Et ärq elläq, pidä tä sata lammast, a iks ei eläq ärq, nigu taht.

Liinainemiisi tettü film olõ-i maaelost, nigu edimädse kõrraga võit arvadaq. Seo om lugu üte jao vannu inemiisi maaelost, kinka säästüq häöt` riigikõrra vahetus ja kinkal om vallus kaiaq, kuis majapidämine üten eloga häös. Latsõq ommaq jo liinan ja avida-i sukugi, pension kulus hindä pääleq ärq.

Sääntsel inemisel om «pini hind», löüdväq filmitegejäq ja piä-i silmän tõupini hinda. A inemiseq esiq peris nii ei arva, et löönüq käega ja ütelnüq: «Pini hind». Majapidämine lagonõs, a kõtt om täüs ja sant`ma ei piäq. «Tuu om hindä viga, ku maal kõtt tühi om,» ütles Peedumaa Ülo.

Ja maaello saa kaiaq ka tõsõ kandi päält. Säälsaman naabritalon ommaq noorõq, kiä jõudva lainu võtta ja taloq kõrda tetäq, poodipidäjäq ja saekaadrimeheq. Maal om pall`o inemisi, kinka tüürabamisõst ja äriajamisõst võissi tetäq hulga haralidsõmba filmi, kon kedägi lõpus hukka mõista vai õigõs arvadaq ei saaq.

Kaskpeidi Toivo pilt
Kubijal kaeti kapluga turn`mist ja vahtsõt puhkõkotust

Allasõ Tiia

Minevä kolmapäävä õdagu näütsiq orienteerumisklubi Võru liikmõq väega korgidõlõ ja vähä tavalidsempile inemiisile Kubija vahtsõs tettüq hotelli ja tervüsekeskusõ man, kuis kaplugaq pedäjide vaihõl turniq.

Säänest turn`mist kutsutas seiklusraas ja tuu ollõv muial ilman väega moodun. Maaha ei sataq kiäki es`ki sys, ku pää ümbre lätt.

Kubijal lõppi presidendiherrä Rüütli Arnoldi tsyyrkäük` Võro maakunnan. Tä oll` üts`, kiä vahtsõstettü Kubija hotelli ja tervüsekeskusõ valla tekk`. «Mi näimiq küländ pall`o murõt, a ka torõdat ja ilosat,» ütel` Rüütli Võromaa-visiidi kokkuvõttõs.

Pääasi, mille president`, kuulsaq sportlasõq Noolõ Erki ja Olle Raul, klaverimängjä Rannapi Rein ja kyik tõsõq tegijäq inemiseq Kubijalõ lätsiq, oll` tuu, et vana tuntu puhkamis- ni üümajakotus om vahtsõ vurhvi saanuq.

Hotelli ja tervüsekeskuse peremiis` Pindmaa Aigar tervit` edimält inemiisi uman hään võro keelen ja nimmas`, et kiilt vast olnuki es vaia vahetaq, selle et võro-eesti synaraamat kah olõman. Wõro uma ja hää lihatüüstüse juht` suuvsõ kyigilõ hääd ja kimmäst tahet, miä ello edesi vii.

Allasõ Tiia pildiqSeo kuu Lõuna-Eesti keskusõn Tarton

Kolmapäävä, mahlakuu 10. pääväl kell 18 om Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõ jututarõ külälises Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaal`muusõumi pernaanõ Hollo Aimi, kiä kynõlõs teemäl «Kreutzwaldi maja täämbä ja hummõn`?»

Kolmapäävä, mahlakuu 24. pääväl kell 18 om Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõ jututarõ külälises talopidäjä ja ekspõllumajandusministri Padari Ivari, kiä kynõlõs teemäl «Põllumajandus ja maaelo».

Kyik` huvilidsõq ommaq oodõduq kullõma.

Keskusõ aadrõs` om Lossi 38 (vana anatoomikum`), manoq saa küssüq: Triin Iva, tel 375 422.