PÄÄLEHT
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
KIRÄQ
 


 
Umakiilne saadõq tulõ täämbä

Minevädsen lehen 21. mais vällähõigat võrokiilne saatõsari algas ETV segädüisi peräst allõs täämbä.

Täämbä kell 20
um ETV-n nätäq edimäne saadõq sarjast «Kaemi perrä», mille riikligu programmi «Lõunaeesti keel ja kultuur» toel tuutsõ OÜ Roheline Meedia.

ETV programmiadministraator Källo Velli vaband` sarja tegijide iin innembidse võlss`lubadusõ iist. «Edimält oll` saadõq tõtõstõ planeerit 21. mais, a otsustimiq, et taa sari kõlbas suvõhuuao alustamises parembile. Kell 20 om nn prime time (kõgõ magusamp aig – toim), kuus` saadõt ummaki järjest nätäq egal tõsõpääväl ütel aol,» selgit` Källo.

ETV päädirektor` Urmi Aare ütel`, et ETV suhtumine võrokiilsehe saatõhe ei avaldu mitte taa näütämise algusõga janditamisen, a tuun, et nääq sar`a häämeelega näüdätä võtsõq.

Saatõsar`a toimõndaja um Jansonsi Silvi, režissööriq Jalviste Juho ja Kaskpeidi Toivo. Autorides Jansonsi Silvi, Kauksi Ülle, Rahmani Jan, Saarõ Evar ja Reimanni Nele.

Täämbäne saadõq näütäs Võromaa talosit.

ULUma Leht levis laembalt

Umma Lehte nakkasõq juuninumbrõst pääle postkastist löüdmä ka aolehe Valgamaalane teljäq, kiä elässeq Taheva ja Karula vallan vai Kaagjärve side tsõõrin.

Naaq kolm kanti ommaq tuuperäst vällä valitu, et jääseq vana Võrumaa alaq. Postikandõpiirkond ei võimalda peris ekka vana Võrumaa küllä lehte saata. Kiä taht Valga maakonnan muiduq Umma Lehte lukõq, piät tuu hindäle kodu tel`mä.

Uma Leht ilmus üten Põlva, Valga ja Võru maakonna lehtiga ega kuu edimädsel tõsõpääväl. 

UL Suvõülikuul` tulõ Pikäkannun

Timahavvanõ Kaika suvõülikuul` toimus 10.-12. põimukuu (august`) pääväl Pikäkannu koolimajan. Ülikuul` tetäs valla riidedsel pääväl kell kats`. Niguq iks, kullõldas võro keelen ettelugõmisi, tetäs teatrit ja peedäs simmanit. Taa Võro Seldsi VKKF kõrraldõt kokkusaamine lätt järjest joba kolmõtõistkümnendät kõrda. Kiä taht ettekannõt pitäq, võtku õkva kõrraga ühendüst. Lähembät tiidüst saa Võro Instituudist telehvoni pääl 078 21 960. Ilmu mõistatuisiraamat

Miä om: tsiga ving, sitt suun? Õkva ilmunu Lõuna-Eesti mõistatuisiraamatust saamiq teedäq, et vastussõs om: oherdiga lastas mulku. 

Krikmanni Arvo koostõt paks raamat "Tere teele, tere meele, tere egalõ talolõ" hiidütäs - ku vaimukaq olliq mi esivanõmbaq, kiä niipall`o krutskiliidsi mõistatuisi vällä mõistsõq märki. Ja ku rikas oll` näide keele- ja mõttõilm. Näütüses: "Moosõs mulku, keesus kelko, esi tapõ rüüvlimulku?" Taa Kanepi kandist peri mõistatus kirjeldäs vorstõvalamist. 

Ku kullõlda latsi folkloorikavvu, sys jääs kõrva kyikaig ütsi-sammu mõistatuisi kõrdamine. Nüüd um ummõta olõman paks raamat, midä piässi vähämbält kyik Lõuna-Eesti imäkeeleoppajaq tudiirmä.

Raamatulõ om pildiq joonistanuq Kärt Summatavet, kinka pildiq ommaq kül ilusaq ja soomõugrilidselt mõistatuslikuq, a umõta veidükese pall`o kavvõdal vannu lõunaeestläisi mõttõilmast.

Mõistatuisiraamadu sündümisele avit` üten riiklik programm "Lõuna-Eesti keel ja kultuur".

UL