PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
 


 
Kõlbas ka külä

Seto- ja Võromaal om jo pia kümme aastakka arotõt ja märgotõt, kiäq piat ello kodokandih edesi viimä. Kas piat nuuq olõma rahameheq Tal`nast vai välämaalt, Eesti Vabariigi rahapung vai Euroopa Liidu rahapung. Nii mynõki ommaq ütelnüq, õt ku olõs tüüd, õt ku elo olõs ku Tal`nah, sis tulõsi ja eläsi. Vai õt ku tagasi tullaq, sis pensipõlvõ pidämä. Hüä külh, a kõrraga piat küsümä, õt midä ommaq suurõq rahameheq Setomaalõ-Võromaalõ arq kaotanuq, õt nä siih piat kammandama? Raha lätt yks raha mano ja parhillaq juusk tuu rahauja sääl põh`apuul.

Eesti Vabariik nii kui piasi ja võisiq, ütte ku tõist ka tege, a egä küläni ja taloni tä ei jovvaq. Nii jääki õi kedägi muud perrä, ku noorõq setoq ja võrokõsõq. A kas noorõq tahtvaq, mõistvaq ja joudvaq Seto- ja Võromaa ello edendäq? Ku teräsehe kaiaq, sis väikokõnõ summakõnõ noorõbit setosit ja võrokõisi toimõtasõq – kas lastulüümise, pilliop`misõ-mängmise, savitsäpendämise, raamatidõ tegemise ja muugaq. Näide meelest olõki õi vajja tervet maamunna asfaldi ala pandaq ja liinu täüs eh`täq. Kõlbasõq ka külämajaq ja tanomaq. Näile om uma kodokotus armsast saanuq ja tuu pand näid kodokanti tagasi tulõma. Tulõgi vällä, õt om üts` per`s hüä oppus, ku noorõq latsõst pääle nägeväq uma kodokotusõ illo, mõistvaq uma rahva kombit ja töid, sis olõ-i rassõ siiäq ka tagasi tullaq.

Hõrna Rieka

Kiri kiruta aaderssil Lao 5 Põlva liin
63 308 Uma Leht

Toimõndusõl um õigus kirju vahtsõlõ kiräviisi
pandaq ja naid lühendäq. Kirä iist honorari ei mastaq.