PÄÄLEHT
UUDISSÕ
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KIRÄQ


 
Vast kiäki tiid midägi mõtsavelest Hõbe Feliksist

Op`nu miis` tapsõ tõsõ inemise

Tuu oll` 1941. aasta suvõ lõpu poolõ, ku Punaarmee lasksõ jalga ja sakslasõq olõ-õs viil tulluq. Eesti syaväe poissõ viidi sundkõrran Vinnemaalõ. Inemiseq kynõliq, et müüdä Tsooru suurtiid olï tulluq salk Eesti poissõ, kis olliq är karanu Võro ja Petseri vaihõl syaväe rongi päält, miä vei Vinnemaalõ. Nä olliq tulluq rivisammul Kauksi meierei mäest alla ja laulnuq: «Saa vabas Eesti meri, saa vabas Eesti pind.» Üts` noist poisõst – Hõbõ Feliks – jäi mi kanti mõtsavelles. Tiä oll` muusikamiis`, kävemi üten koolin. Feliks oll` illus lokin pääga poiss, kiä väega tütrikilõ miildü. Tiä varjas` hinnäst Saksa syaväe iist mõtsan. Ku 1944. tull` vinläne tagasi, jäi tä iks mõtsa. Kar`an näi tedä kavvõst mõtsa kaoman. Oll` nigu vaikiv saladus, et Hõbõ Feliks om mi kandin mõtsan. Perän tull` vällä, et tiä oll` ehitänüq mi mõtsa Otimä sohu punkri. Kongi talon oll` tel kah pidepunkt`.

Olõ nüüd kullõlnu Eesti Raadiost Lauri Lembitü saatid piä egä puul`bä, et vast tulõ juttu ka Hõbe Feliksist. A ei synnagi. Kiruti es` raadiolõ üleminevä aasta. Tükü ao peräst tull` vastus:«Hõbe, Feliks. 1919-17.08.1953, Võrumaa, Antsla. Tapja agent Jüri-Edgar Henning. A. PA 131-1-297, L 24-25». Miis` elli mõtsan 12 aastat, jõudsõ är uuta Stalini kuulmise, a jäi nuhilõ kätte. 16. juunil 2000 kirut` Lauri Lembit vahtsõst, saatõn koopia Tiit Noormetsa dokumente kogost «Luuramisi. Salateenistuse tegevusest Eestis XX sajandil», Tallinn 1999. Sääl om kirän: «1953. a mai lõpul võtsid SM Antsla rajooni osakonna töötajad varjatult kinni Saksa okupatsiooni aegse Võru linnapea Henning Edgari, kes oli 1944. aastast illegaalses olukorras viibinud. Pärast varasema kuritegeliku tegevuse kohta antud avameelseid tunnistusi värvati ta agendiks pseudonüümiga «Juri» («Jüri»?). Jurile tehti ülesandeks jääda illegaalsesse olukorda ja suunati Heska bande liikmete otsimisele. /---/ Järjekordsel kohtumisel teatas «Juri», et oli 25 juunil juhuslikult kohanud Heksa bande liiget Hõbe, Feliksit. /---/ «Jurile» tehti ülesandeks järgmisel kohtumisel Hõbega sõbruneda, kui see aga ei peaks õnnestuma, viimane isiklikult likvideerida. 17. augustil kohtas Juri metsas juhuslikult Hõbet ja tappis ta kirvehoobiga. /---/ Agent «Juri» (isiklik toimik nr 1646) - Henning Edgar Karli p. sünd 1900. a Lepistu vallas Võrumaal, eestlane, kõrgharidusega, töötas Tallinna Heakorrastustrustis. 1928. aastal lõpetanud TartuÜlikooli õigusteaduskonnna. 1929-1940 töötas Tallinas ja Võrus advokaadina, nõukogude võimu kehtestamise järel advokaadina Tallinna õigusnõuaandlas. /---/ Pärast sakslaste lahkumist hakkas repressioonihirmus end varjama, banditismiga ei tegelenud. 16. mail 1953. aastal SM Antsla rajooni osakonna töötajate poolt varjatult kinni peetud. Ülekuulamisel oli avameelne, «arvestades tema isikuomadusi ja palvet lubada tal lunastada oma süü Kodumaa ees», saadeti 17. mail välja ülesandega leida metsavend Hõbe. 29. juulil 1953. a vormistati Henningi värbamine pseudonüümi «Juri». all» (lk 165-166).

Vot nii tekk` ja tapsõ üts` korgõ haridusõga miis`. Kas tuu Henning eläs viil? Ei tiiäq, vast ei eläq inämp. A vast om ja eläs viil Antsla kandin vai muial inemisi vai sugulaisi, kis tiidvä midägi Hõbe Feliksist ja noist poisõst, kis karassi üten Hõbe Feliksiga ärq ja lätsiq lakja Kauksi meierei man? Jää uutma, et Uma Lehe kaudu mullõ tiidüst annati.

Lüüsi Kalju

 

Tossu Tilda pajatusõq

Liinanaanõ läts` uulidsa viirde prügükasti prahti viimä. A oh ynnõtust! Üten prügüga virot` naanõ prügükasti ka uma kalli nahkkinda. Kast` oll` sükäv ja naanõ suurõn hädän, et kinnast säält vällä õngitsa. Haani-miis` trehväs` müüdä minemä ja jäi suu peräni upakilõ ja tsiplõvat naistõrahvast kaema. Ja ütel` kõva helüga: «No kiä säänest raiskamist inne om nännüq! Tävveste kõrralik tagaots om prügükasti veere pääle ärq visatu!»

-------------------

Vahtsõnõ ammõt`

Ku vana trükütüüline oll` seksilehe är trük`nü, ohas` tä sügävähe ja hallõlt: «Eloaig olli polügrafist, a nüüd vanan iän sai minost pornografist!»Verska «meri»

Kõlistas üts` provvi Verska sanatooriumi. Uur`, kui sääl puhada saa. Kyik om illus. Äkki ta küsüs: «Mis meri teil sääl lähkün um?» Tegemist olle põlidsõ võrokõsõga.Suidsuräimeq

Merle istus esäga köögin ja aja juttu. Esä süü suidsuräimi. Vanaimä tulõ sisse ja küsüs: «Merle, mille sa naid räimi ei süüq?» Merle: «Süüssi külh, a käeq saavaq sitadsõs!»Latsõq

Kynõlasõq bussin kats` eite, miä näil latsõq tegevä. Lotu-Leenu ütles: «Mu latsõq ommaq kyik ausin ammõtin: üts` jaht` sadamat, tõõnõ bussi, kolmas vabrikut, nelläs jalgratast ja tütär` ei olõq lits`!»

Mõttusõ Kalev

-------------------


Petseri liinalõ avit ütest tikust

Ma lätsi inne joulõ puuti, et osta pakk` pitskit. Pakist läts` kümnes tikk palama, a murdu poolõs ja palot mu sõrmõküüdse ärq. A küündlit iks palama es saaq. Villändin oll` vanastõ nii hää tikuvabrik, et üte tikuga oll` setupoiss Petseri liina maaha palotanu. Kas tuu õkva setopoiss oll`, a niimuudu oll` vabrikul hää pitskireklaami tetäq.

Märksi Ilmar

-------------------


Eedu ja Kaarli klaarva ilma asju

«Õõ noh, tereh, Ohkatsi Eedu,» hõigas` Kikati Kaarli Ohkatsi Eedulõ. «Mes kurradi Ohkatsi Eedu ma olõ, kas sa õi tiiäq mu nimmõ vai?» oll` Eedu pahanõ. «Õõ-noh, Uma Lehe nelländän numbrin om jo paprõ pääl niipiten kirutõt,» sellet` Kaarli.

*

«Õõ-noh, Eedu, kas syna «maania» om myni sitavõitu syna vai?» küüsse Kikati Kaarli Ohkatsi Eedult. «Tuu syna om põrra arvutamisõn liitmisõ ja lahutamisõ jaos. Näütüses liidetäs ja lahutadas valdu, kuulõ, haigõmaiu, sünnütüsmaiu, politseid ja nii edesi,» sellet` Eedu. «Õõ-noh, kas tuu om kah maania, ku niäq sääl Talinan pandva mugu palka manuq?» küüsse Kaarli.

*

«Eedu, kas sa kuuldsõ, et Vanan Roosan oll` tulõkahju,» küüsse Kikati Kaarli Ohkatsi Eedult. «Kuuldsõ jah, Elvähe oll` helistädüq, a side oll` olluq sitt,» tiidse Eedu. «Noh miä sys sai?» uurõ Kaarli. «Maja palli mahaq!» oll` Eedu vastus.

-------------------


Viinahimoga kanaq mängu


Mehel hirmsa viinahädä, a rahha es olõq. Täl karas` plaan` päähä: naanõ pelgäs jo vargid. Ku naanõ läts` puuti, pandsõ miis` kanaq sanna kinniq. Ku abikaas poodist tull`, tiät` miis`, et vargaq veiväq kanaq ärq. «Ostami vahtsõq,» and` miis` hüvvä nõvvu. «Annaq rahha, ma käü kannu perän ärq,» rutas` miis`. Naanõ and` raha, miis` läts` puuti – muidoki viina perrä. Tõsõ päävä hummogu aijõ kanaq sannast vällä. Naanõ tundsõ umaq kanaq ärq, oll` nii perätümät muudu vihanõ, et miis` tedä jälki hanis tõmmas`.

Murumuna Miili


Ku midagi ei miildü, tulõ umbusaldust avaldaqRuitlasõ Olavi, ilmaparandaja
ruitlane@hot.ee


Ma olõ esisaisva miis` ja nii ma esiq küsü ja vasta kah: mille Laari Mart umahindä pildi pihta märki es lasõq, a võtsõ Savisaarõ uma? Vastus: mis mõnnu õks saa ollaq kahvatide pudsajide pihta põmmutamisen (nigu lõokõsõ pesä)? Tõsõs: Savisaarõ mol`u om pall`o suurõmb kah: säält müüdälaskmises piät joba peris pümme vai pur`on olõma. 

Ma säädse hoovi pääle naasõ pildi üles ja naksi kivvega pildma. Püssü ei olõq noh! Ja parõmb kah. Muido olõs vast joba mynõlõ tsäristänüq. Tiiäti külq: rahvaloendajaq, moosivargaq… Nojah, naksi sys killustigutükkega andma, a naanõ esiq, raisk, tull` tassakõistõ ussõ pääle ja kai kykkõ uma silmäga päält. Kos perän nakas` vingma, et täüskasunu inemine ja mäng ulli niguq pois`kõnõ ja nii edesi. Käändse hinnäst nii üles, et ma lei käega, võti poodist üte Sarvigu ja lätsi kellä nelädse Tartu bussi pääle. 

Täüskasunu inemine?! A kas Mõisa Jüri om täüskasunu inemine? Ah? Kas Laari Mart om? Tuu lask` juttõ perrä viil Rüütli pildi pihta kah. A Arnold om joba nii vana, et ei saaq minkastki arvo. Lasõq sys kahuriga vai tsuska näpp kõrva.

Ku midägi ei miildü, tulõ umbusaldust avaldaq. Niguq naanõ mu suhtõn avald`. Ja perän pruut` kah. A tuu om joba pikemb jutt, miäst parhillaq ei porra.

Egas ma ei oodaki, et hullu lehmä hädä ja sõrataud nii lihtsäle Eestist müüdä lätvä. Arõnu riigiq ei lasõq ummi hullõ ja sõrataudin liikmide pilte pihta märki, a pandva nääq lihtsält palama. Kümnide tuhandide kaupa. A mi hulluq ja ulliq nakatasõq ynnõ inemisi manuq. 

Tuud, kas Laaril om suu- ja sõratõbi, om väega rassõ kimmäle kindlas tetäq. Esites kand tä kängi ja tõsõs, niguq ma ütli: pudsajide takast ei paistuq inemise isikuperägi vällä, suutõvõst kynõlamaldaq. Või hinnata tuu järgi, miä suust vällä tulõ ja sys teküs kahtlanõ tunnõq külh.

Mi olõmi arõnu riik` ja läänemaailma muudu tapma mi ei nakaq. Tulõ kasutaq looduslikku valikut ja Mõis Laariga ärq ristata. Vaihõlõ tulõ panda paar` Siimanni geeni ja üts` Tarandi uma. Et sääne väega matšolik poliitik vällä es tulnuq, tulõs myni Oviiri Siiri ülearunõ geeniräpäl` kah sinnäq patta tsusata. Sys saamiq keskmidse karvakasvu, Laari agressiivsusõ, Mõisa keskturukogõmuisi, Siimani naaratusõ, Tarandi hääle ni Oviiri kõnnaku ja puusanõksuga miildüva poliitiku, kedä olnu es häpü esiki Marsi kodanikõlõ iinkujus tuvvaq.

Esiq näeti mu päält, et inemine lätt ilma naasõlda hõelas. A miä ma tetäq saa... Pääväst päivä üts`sama - Sarvik näpu vaihõlõ ja jälki kellä nelä bussi pääle.