PÄÄLEHT
ELO
MÄRGOTUS
KAGAHIIQ
KERGÜSI
KIRÄQ
 


 Sännä koolitarõn loetas luulõt

Riidi, 16. veebruaril alostusõga kell 14 oodõtas Sännä koolimajja latsi ja küläinemisi, et lukõq ja kullõlda umakiilset luulõt.

Artur Adson elli Sännä koolimajan, telle pühendet koolilatsi luulõvõistlusõ mõttõs om miilde tulõta kirämehe luulõtuisi ja tutvusta muud võrukiilset luulõt.

Koolilatsil ni oppajil pallõmi uma tulõkist tiidäq anda Rõugõ vallavalitsustõ nika ku 9. veebruarini (tel 078 59 312).

Võrukiilse luulõ lugõmise võistlusõl võivaq võrokiilsit luulõtuisi lukõq kyiki aoluulidse Võrumaa (Põlva mk, Võru mk, Valga mk - Hargla, Lüllemäe, Kaagjärve põhikuul, Tartu mk - Mehikoorma põhikuul) koolilatsõq. Vannusõ perrä jagamist ei olõq. Õga lugõja lugõ kats` luulõtust - Artur Adsoni lühembä luulõtusõ vai katkõndi timä pikembäst luulõtusõst ja viil üte hindä valit mynõ tõõsõ luulõtaja võrukiilse luulõtusõ. Esinemise pikkus ei või ollaq üle säitsme minodi. Parõmbit osavõtjit ja näide juhendajit kitetäs.

Kuulõn võissi inne võistulugõmise tetäq, selle et umma kuuli saa esindä ynnõ üts` lugõja.

Edimäne luulõvõistlus oll` 1999. aastal ja pühendet Artur Adsoni 110. sünnüaastapääväle. Luulõpäävä kõrraldasõq Rõugõ vallavalitsus, Võrumaa haridus- ja kultuuriosakond ni Võro Instituut`.

ULHüvä tandsuoppus Põlvan

Minevä nädäli opassiq Villändi Kultuurikolledzi rahvamuusikuq Põlva nuurilõ ja vannulõ tandsjilõ nink liinarahvalõ innembiidsi seltskunnatandsõ ja pille. Säändsit nigu padespaan, Sterni polka, reilender jt nink katõrialist lõõtspilli, parmu- ja toropilli, Hiiu kannõlt jm.

Kukki rühmä Tantsurõõm naisilõ ja maakondliku rahvatandsurühmä Kagu Kabujalakõisi nuurilõ olliq tandsuq inämbüste tutvaq, jäiväq õdakuga «Polkast jenkani» rahulõ nii küläliseq ku umaq.

Tandsu- ja rahvamuusikaoppus tahetas muuta kõrralidsõs, selle et nigu ütel` võrukõnõ Laube Kadri Villändi Kultuurkolledzist, paistus tandsuvaim Põlvan niisama kimmäs ollõv ku näütüses Villändin vai Tarton.

PLAKI AARE piltVõromaa käsitüü lätt muudu

Harju Ülle  

ylle@polvakoit.ee

Parksepä käsitüümeistre Meltsovi Külli luut joba maikuun kyiki vahtsõt Võro käsitüüpuuti valla tegemä kutsu.Aoq, kon õga rahvatandsurühm tahtsõ seto vai muhu rahvarõivit, nakasõ müüdä saama. Rohkõmb om naatu hindama uma kodokandi rõivit. Maikuun tetäs Võrol valla vahtsõnõ käsitüüpuut`, kon müvväs kül ka tõisi kotussidõ käsituud, a proovitas tetäq ja müvväq ka peris umma.

«Saimiq suvõl Phare CBC Väikeprojektide fondist rahha koolitusõ pääle. Lõpus piäs asi niikavvõdõ saama, et tetäs valla ka uma müügikotus,» kynõl` Meltsovi Külli, kiä juht Parksepä rahvamaia ja kinkal om üten tõisi käsitüütegijidega võrokiilne kaubamärk` «Võromaal uma tettü».

Käsitüüpoodi jaos saadi tarõq Võro keskliinan, lisas projektirahalõ tulõ meistreil poodi avamises ka umast karmanist kõvastõ manuq pandaq. Meltsovi Külli luut, et puut` tetäs valla 1.-2. mail: sys saa kats` aastakka timä kõrraldõduq käsitüüpäivist.

«Teemiq 17 käsitüülisest-väikuettevõtjast üle Võromaa peris tulundusühingu,» lubasi Külli. «Püvvämi löüdäq umma näko: konkurentsi om peris pall`o, a kuun saa vast asjast asja.» Tä ütel`, et seenimaani ommaq käsitüünaasõq müügisuunt ynnõ laatul ja näütüsmüükel har`otanuq, puut` piäs tuud kõvastõ manuq kasvatama.

Poodin naatas müümä pääle kindide-sukkõ-vaipu viil vildit ja vannutõt asju, puutüüd, keraamikat, klaasimaali, muudki vahtsõmba ao käsitüüd. «Käsitüüpuutõ om tõisigi, miiq trumbis saa tuu, et om kuun oppus, tuutjaq-müüjäq ommaq üteq ja ka poodi kujundus om tähtsä,» kynõl` Külli.

Muhu sussiq kesk Võromaad

Meltsovi Külli tunnist`, et poodin naatas Võromaa asju kõrval müümä ka näütüses Muhu sussõ – noid tege säältkandist peri võrokõsõga abiellunu naanõ.

Külli ütel`, et põra om peris umakandi käsitüüd Võromaal vähä nätäq, a tuu nakas tassa tagasi tulõma. «Tulõ nii kaasajastõt ku peris ärunõhtõt käsitüü: vanaq mustriq ja käsitüüvõttõq,» selet` tä. «Kygõ rohkõmb uma om suveniiriprojekti abil tüüle nakanu kaldsunukkõ tegemine. Meil om joba kaubasiltki, mis ostjiid meelütäs. Sügüse, ku puut om käümä lännüq, sys alustami suurõmbat uur`mist, määne om peris Võromaa uma käsitüü.»

Lasva käsitüüseldsi juht` Kuuseoru Sirje ütel`, et kuigi Lasva kandi naisist ommaq suurõmbaq käsitüütegijaq talopernaasõq, huvitas naid kaasaignõ käsitüü: portselani ja siidimaal`, nahkehistüü. «Miiq eriti rahvuslikku takan ei ajaq, tutvustamiq vahtsõt, mis om õkvalt siiäq jõudnu. Naisilõ om seo vaheldus, tegevä kah põhilidselt hindä jaos,» selet` tä.

Tallinnan Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskusõn joba kolm aastakka rahvarõivide tegemist op`nu ja hindälegi Põlva naasõ rõivakomplekti valmis tennüq Kaisi Riita ütel`, et tuu om ynnõ hää, ku Võrun muhu susse ja klaasimaale müvväq saa, a umaq rõivaq ja käsitüümustriq võinuq õks rohkõmb teedäq ja kaiaq-nätäq ollaq. «Laulupidul om nätäq, et kyik rõivaosaq ommaq segi kokko pantu – Rõugõ vüü käü hääl juhul kuun Põlva, mitte Läänemaa vai Mulgi prundsiga,» selet` tä.

Uma miildetulõtamine om rassõ

Kaisi Riita tunnist`, et umakandi rahvarõivide välläuur`mine om umaette rassõ tüü: ku imä-vanaimä mõista-i avita, tulõ minnäq muuseumi ots`ma. «Maq tei hindäle rõivaq üte aastaga ärq ja lätsi laulupidulõ, a oppi või taad tüüd surmani,» nimmas` tä.

Riita ütel`, et as`ast huvitõt inemiisi olõ-i pall`o: rahvarõivategemine om sääne vaiv, et tegeva ynnõ nuuq, kiä võtva asja väega tõsidsõlt. Tuu tege rõivaq ka väega kallis. Siski soovit` Riita Võromaa rahvatandsjil-laulikil mitte seto vai saari rõivit kandaq, a umaq rõivaq sälga tetäq vai osta.

«Ynnõs nüüd vähämbält tahetas peris umakandi rahvarõivit. Aig, ku saarõq meelütiq ummi värviliisi rõividega, nakas ümbre saama,» oll` tä rõõmsa. «Ja vähämbält maq tii tollõ nimel tüüd, et Võromaa käsitüü ei häös. Muq latsõki tahtva ummi rahvarõivit kandaq, esiq valmistegemine om muiduki tõnõ asi.»